CHANEL Privacy Policy

CHANEL  cares about your privacy and data protection. We are committed to offering the highest standards of products and services. Thus, we value each of our existing or prospective clients and aim at maintaining appropriate protection of your personal data/personal information (“Data”). 

This CHANEL Privacy Policy explains how CHANEL collects and processes your Data when you use our website, app or other digital platforms (“Platforms”), when you purchase CHANEL products via our platforms or via our points of sales, when you visit our points of sales, when you fill in and submit one of our Boutique Cards, when you apply for a job at CHANEL or when you otherwise interact with or are displayed content about CHANEL, as required by the data protection laws in the territories in which we do business. 

Local-specific amendments referred to below also apply to consumers in those territories and may in some cases set out different standards due to applicable local laws, rules and regulations. If so, the local-specific amendment will govern in the event of a conflict. In compliance with U.S state specific data privacy laws, for notice regarding CHANEL's collection and processing of dara from residents located in the US, Please click here.

DOWNLOAD FULL PDF

Executive Summary of CHANEL Privacy Policy

Part I. - General provisions

Provides the general provisions applicable to all CHANEL data processing, whether you visit us on CHANEL Platforms or in our points of sales, and irrespective of the jurisdiction from which they are operated or in which you are located or reside.

1. Who is responsible for the processing of your Data?

To know the entity acting as a data controller for the processing of your Data, please click here.

2. What Data do we collect and how?

The categories of Data we collect about you depend on your activity and interaction with CHANEL. Your Data may be collected when you purchase a product at CHANEL (e.g. Basic Data, Purchase Data; After-Sales Data), when you use the CHANEL Platforms (e.g. Log Data, Social Media Data,Live Chat), when you subscribe to the CHANEL newsletter (e.g. Marketing Data), when you apply for a job at CHANEL or when you otherwise interact with CHANEL (e.g. Request Data).

3. Why do we collect and process your Data and how do we justify the processing of your Data?

We may process your Data for various purposes, depending on your interaction with us, for example to enable you to purchase a product at CHANEL or provide you with CHANEL services, to process your requests, to keep you informed about our latest collections and events, to collect your opinion, to communicate with you, and generally to know you better in order to offer you a personalized experience. Each processing of your Data is legally based either on your consent, the necessity to carry out a contract with you, a legal obligation and/or our overriding legitimate interest depending on the purpose of the processing.

4. To whom could we disclose your Data?

To the extent permitted by applicable law and as necessary depending on the purpose of processing, your Data may be shared within the , in specific cases to service providers acting on CHANEL's behalf to provide you or CHANEL with some services, or in limited cases to governmental authorities or external advisors.

5. International Data Flows

Your Data may be transferred to jurisdictions not providing the same level of data protection than in your jurisdiction, in particular when Data is shared within the . In any event, such data transfers are secured by the execution of data transfer agreements in compliance with applicable laws and regulations.

6. For how long do we keep your Data?

CHANEL keeps your Data as long as necessary to provide you with the requested services, or to comply with our legal obligations.

7. What are your rights?

You have several rights on your Data (e.g. right of access, rectification, erasure, objection, etc.) which are listed here and which you may exercise at any time.

8. How to Contact CHANEL for Privacy Queries?

You may contact CHANEL here for exercising your rights and for any question on this privacy policy.

Part II. - Provisions specifically applicable to CHANEL Platforms

Provides the specific provisions applicable to CHANEL data processing implemented only on CHANEL Platforms.

1. What cookies do we use and how can you object to such use?

When you first visit CHANEL’s Platform, you will be provided with information concerning the use of cookies and if applicable, CHANEL will register your choice(s). CHANEL may install cookies when you visit our Platforms to ensure the appropriate use of the platforms, to personalize our services and to provide you with personalized content and improve the use our Platforms. You can always manage your cookies preferences Test.

2. What is the data processing carried out for digital adverstising ?

When you browse on our Platforms, adn upon your consent, we will provide you with marketing content personalized to your need and interests.
 

3. What is the data processing carried out when you apply for a job on our Platforms?

CHANEL may process your Data if you apply for a job at CHANEL in order to process your application. 

Part III. - Provisions specifically applicable to CHANEL points of sales

Provides the specific provisions applicable to CHANEL data processing implemented only via CHANEL points of sales.

1. CCTV

We may use CCTV when you visit CHANEL points of sales. Please click here to find out more on the processing of your image by CHANEL through our CCTV systems.

2. Other activities

Other activities might be conducted in the points of sales you are visiting (e.g. facial recognition, measurement and analysis of Client's movements within the Boutiques, COVID-19 protection), additional and specific notices will be available in such points of sales.

Part IV. - Local specific provisions

This section provides for certain local-specific amendments or deviations which may apply depending on the CHANEL company operating the data processing or in which you are located or reside. These provisions supplement the general provisions set out in the CHANEL Privacy Policy. In case of a conflict or inconsistency, these specific local provisions prevail.
 1.     
 2. 1.Australia
 3.     
 4. 2.Brazil
 5.     
 6. 3.China/Mainland China
 7.     
 8. 4.France
 9.     
 10. 5.Hong Kong S.A.R
 11.     
 12. 6.India
 13.     
 14. 7.Japan
 15.     
 16. 8.Korea
 1.     
 2. 9.Macau S.A.R
 3.     
 4. 10.Malaysia
 5.     
 6. 11.Mexico
 7.     
 8. 12.New Zealand
 9.     
 10. 13.Peru
 11.     
 12. 14.Russia
 13.     
 14. 15.Singapore
 15.     
 16. 16.South Africa
 1.     
 2. 17.Taiwan Region
 3.     
 4. 18.Thailand
 5.     
 6. 19.Turkey
 7.     
 8. 20.Ukraine
 9.     
 10. 21.USA
 11.     
 12. 22.Vietnam

Part V - CHANEL Organization

Please click  to access the list of CHANEL companies .

Zásady ochrany osobních údajů společnosti CHANEL

SpoleČnost CHANEL velmi dbá na vaše soukromí a ochranu údajů. Snažíme se nabízet produkty a služby na nejvyšší úrovni. Proto si vážíme každého z našich stávajících nebo potenciálních klientů a snažíme se zachovat odpovídající ochranu vašich osobních údajů (dále jen "údaje").

Tyto zásady ochrany osobních údajů spoleČnosti CHANEL vysvětlují, jak spoleČnost CHANEL shromažďuje a zpracovává vaše údaje, když používáte naše webové stránky, aplikaci nebo jiné digitální platformy ("platformy"), když nakupujete produkty CHANEL prostřednictvím našich platforem nebo našich prodejních míst, když navštívíte naše prodejní místa, když vyplníte a odešlete jednu z našich Boutique karet, když se ucházíte o zaměstnání u spoleČnosti CHANEL nebo když jinak komunikujete se spoleČností CHANEL nebo se vám zobrazuje obsah o spoleČnosti CHANEL, jak to vyžadují zákony o ochraně osobních údajů na územích, kde podnikáme, jako je například evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Níže uvedené místní specifické změny se vztahují i na spotřebitele na těchto územích a v některých případech mohou stanovit odlišné normy v důsledku platných místních zákonů, pravidel a předpisů. V takovém případě se v případě rozporu použije místní specifická změna.

Shrnutí zásad ochrany osobních údajů spoleČnosti CHANEL

Část I. - - Obecná ustanovení

Poskytuje obecná ustanovení platná pro veškeré zpracování údajů spoleČností CHANEL, ať už nás navštívíte na platformách CHANEL nebo v našich prodejních místech, a bez ohledu na jurisdikci, ze které jsou provozovány nebo ve které se nacházíte nebo bydlíte.

1. Kdo je odpovědný za zpracování vašich údajů?

Chcete-li se dozvědět, který subjekt je správcem údajů při zpracování vašich údajů, klikněte zde .

2. Jaké údaje shromažďujeme a jak?

Kategorie údajů, které o vás shromažďujeme, závisí na vaší aktivitě a interakci se spoleČností CHANEL. Vaše údaje mohou být shromažďovány, když si u spoleČnosti CHANEL zakoupíte produkt (např. základní údaje, nákupní údaje; poprodejní údaje), když používáte platformy spoleČnosti CHANEL (např. údaje o přihlášení, údaje ze sociálních médií), když se přihlásíte k odběru newsletteru spoleČnosti CHANEL (např. marketingové údaje), když se ucházíte o zaměstnání u spoleČnosti CHANEL nebo když jinak komunikujete se spoleČností CHANEL (např. údaje spojené s žádostí).

3. ProČ shromažďujeme a zpracováváme vaše údaje a jak odůvodňujeme zpracování vašich údajů?

Vaše údaje můžeme zpracovávat k různým úČelům v závislosti na vaší interakci s námi, například abychom vám umožnili zakoupit produkt u spoleČnosti CHANEL nebo vám poskytli služby CHANEL, zpracovali vaše požadavky, informovali vás o našich nejnovějších kolekcích a událostech, zjišťovali váš názor a obecně vás lépe poznali, abychom vám mohli nabídnout personalizovanou zkušenost. Každé zpracování vašich údajů je právně založeno buď na vašem souhlasu, nutnosti splnit smlouvu s vámi, právní povinnosti a/nebo našem převažujícím oprávněném zájmu v závislosti na úČelu zpracování.

4. Komu můžeme vaše údaje poskytnout?

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy a podle potřeby v závislosti na úČelu zpracování mohou být vaše údaje sdíleny v rámci  , ve specifických případech poskytovatelům služeb, kteří jednají jménem spoleČnosti CHANEL, aby vám nebo spoleČnosti CHANEL poskytli některé služby, nebo v omezených případech vládním orgánům nebo externím poradcům.

5. Mezinárodní datové toky

Vaše údaje mohou být předávány do jurisdikcí, které neposkytují stejnou úroveň ochrany údajů jako vaše jurisdikce, zejména pokud jsou údaje sdíleny v rámci . V každém případě jsou tyto přenosy údajů zajištěny uzavřením smluv o přenosu údajů v souladu s platnými zákony a předpisy.

6. Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

SpoleČnost CHANEL uchovává vaše údaje tak dlouho, dokud je to nezbytné pro poskytnutí požadovaných služeb nebo pro splnění našich zákonných povinností.

7. Jaká jsou vaše práva?

Máte několik práv týkajících se vašich údajů (např. právo na přístup, opravu, výmaz, vznést námitku atd.), která jsou uvedena v seznamu zde a která můžete kdykoli uplatnit.

8. Jak kontaktovat spoleČnost CHANEL v případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů?

SpoleČnost CHANEL můžete kontaktovat zde pro uplatnění svých práv a pro jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů.

Část II - - Ustanovení vztahující se na platformy CHANEL

Poskytuje specifická ustanovení platná pro zpracování dat u CHANEL prováděné pouze na platformách CHANEL.

1. Jaké soubory cookies používáme a jak můžete vznést námitku proti jejich používání?

Při první návštěvě platformy CHANEL vám budou poskytnuty informace o používání souborů cookies a spoleČnost CHANEL případně zaregistruje vaši volbu (vaše volby). SpoleČnost CHANEL může při návštěvě našich platforem instalovat soubory cookies, aby zajistila vhodné používání platforem, personalizovala naše služby a poskytla vám personalizovaný obsah a zlepšila používání našich platforem. Předvolby souborů cookies můžete vždy spravovat zde .

2. Jaké zpracování údajů se provádí pro digitální reklamu?

Při procházení našich platforem vám na základě vašeho souhlasu poskytneme marketingový obsah přizpůsobený vašim potřebám a zájmům.

3. Jaké zpracování údajů se provádí, když se ucházíte o zaměstnání na našich platformách?

SpoleČnost CHANEL může zpracovávat vaše údaje, pokud se ucházíte o zaměstnání u spoleČnosti CHANEL tak, aby mohla zpracovat vaši žádost. Část III - Ustanovení vztahující se na prodejní místa CHANEL

Část III - - Ustanovení vztahující se na prodejní místa CHANEL

Obsahuje zvláštní ustanovení vztahující se na zpracování údajů CHANEL prováděné pouze prostřednictvím prodejních míst CHANEL.

1. CCTV

Při návštěvě prodejních míst spoleČnosti CHANEL můžeme používat kamerový systém. Klikněte prosím zde a dozvíte se více informací o zpracování vašeho vyobrazení spoleČností CHANEL prostřednictvím našich kamerových systémů.

2. Další Činnosti

V prodejních místech, která navštěvujete, mohou být prováděny další Činnosti (např. rozpoznávání obliČeje, měření a analýza pohybu klienta v buticích, ochrana COVID-19), na těchto prodejních místech budou k dispozici další a specifická upozornění.

Část IV. - Místní specifická ustanovení

Tento oddíl stanoví urČité místní změny nebo odchylky, které se mohou uplatnit v závislosti na spoleČnosti CHANEL, která zpracovává údaje nebo ve které se nacházíte nebo bydlíte. Tato ustanovení doplňují obecná ustanovení uvedená v zásadách ochrany osobních údajů spoleČnosti CHANEL. V případě rozporu nebo nesouladu mají přednost tato zvláštní místní ustanovení.

Část V - Organizace CHANEL

Klikněte prosím  pro přístup k seznamu spoleČností CHANEL.
 • Poskytuje obecná ustanovení platná pro veškeré zpracování údajů společnosti CHANEL, ať už nás navštívíte na platformách CHANEL nebo v našich prodejních místech, nebo s námi jinak komunikujete, a to bez ohledu na jurisdikci, ze které jsou provozovány nebo ve které se nacházíte nebo bydlíte.

 • Výše uvedená obecná ustanovení vztahující se na vaše údaje mohou podléhat místním specifickým pravidlům. Chcete-li se dozvědět více o konkrétních pravidlech, která se na vás vztahují, vyberte níže příslušnou jurisdikci.

 • Níže naleznete seznam společností CHANEL:

  Company name Address
  CHANEL S.R.L. Leandro Alem Avenue, 928, 7th Floor, Office 728 - Argentina
  CHANEL Australia Pty. Limited Level 31, 100 Mount Street, North Sydney NSW 2060, Australia
  CHANEL GmbH Wipplingerstraße 1, 1010 Vienna,Austria
  CHANEL SRL Boulevard de Waterloo, 64, Brussels B-11701000 – Belgium
  Europrestígio Distribuição e Comércio de Artigos de Luxo Ltda. Brigadeiro Faria Lima Avenue, 1663, 6° Andar, Jardim Paulistano; CEP 01452-001São Palo, 01452-001 – Brazil. CNPJ n° 11.662.449/0001-31.
  CHANEL Inc. 55 Boulevard Marie-Victorin ; Candiac, Quebec J5R 1B6 - Canada
  CHANEL (China) Co., Ltd. 50F, HKRI Centre One, No.288 Shimen Yi Road, Jing'an District 200041 Shanghai, Mainland China
  CHANEL Denmark ApS Kristen Bernikows Gade 6, 3rd Floor, 1105 Copenhagen - Denmark
  CHANEL GMBH Ericusspitze 2-4, Hamburg 20457 - Germany
  CHANEL (Guam), Inc. 562 Harmon Loop Road; Suite 140; Dedeo 96929 - Guam
  CHANEL Hong Kong Limited 61/F, One Island East, Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong
  CHANEL Limited 14/F The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road Central, Hong Kong
  CHANEL (India) Private Limited Unit No 505, 5th Floor, World mark 3, Aerocity, IGAI, New Delhi 110037 - India
  CHANEL S.R.L Via Montebello 39/A, Milan 20121 - Italia
  CHANEL G.K. 3-5-3, Ginza, Chuo-ku; Tokyo 104-006 - Japan
  CHANEL Korea YH 11F (Pacific Tower), 41 Sejong-daero 9-gil, Jung-gu, Seoul 04513, Korea
  CHANEL Limitada Room 1402 AIA Tower 251A-301 Avenida Commercial De Macau - Macau
  CHANEL (Kuala Lumpur) Sdn Bhd 33rd Floor, UBN Tower, 10 Jalan P. Ramlee, 50250 Kuala Lumpur - Malaysia
  CHANEL, S.A. de C.V. Siporex No. 2 Interior 7 y 8; Fracc. Alce Blanco; Naucalpán de Juárez, 53370 - Mexico
  Parfumerie Versailles, , S. de R.L. de C.V. Paseo Las Palmas, número 340, piso 4, Lomas de Chapultepec, III Sección - Mexico
  CHANEL INTERNATIONAL B.V. Gustav Mahlerlaan 1001, 1082 Amsterdam - Netherlands
  CHANEL Limited ULC Level 2 / 152 Quay street, Auckland CBD, New Zealand 1010
  CHANEL NORWAY AS Øvre Slottsgate 27, 7th Floor, 0157 Oslo - Norway
  CHANEL S. de R.L. PH ARIFA, 10th Floor, West Boulevard, Santa Maria Business, Panama City - Panama
  Compañia Universal de Perfumeria Francesa (CUPFSA) S. de R.L. Calle Primera, Edificio No. 55; France Field; Colon Free Zone; Colon - Panama
  Europerfumeria, S.A. Edificio PH Canaima, 3 Piso, Avenida Samuel Lewis; Panama City - Panama
  CHANEL UNIPESSOAL LIMITADA Avenida da República, Nº 6 – 9º Dtº. 1050-191 Lisboa - Portugal
  OOO CHANEL 23 Block, 3 Posledny Pereoulok; Moscow 103045 - Russia
  CHANEL Pte Limited / CHANEL Asia Pacific Pte Limited 501 Orchard Road, #15-01 Wheelock Place Singapore 238880 - Singapore
  CHANEL S.L.U. C/ Jose Ortega y Gasset, 22-24, 28006 Madrid, Spain
  CHANEL SWADEN AB Mäster Samuelsgatan 1, 2nd floor, 111 45 Stockholm - Sweden
  CHANEL SARL Quai du Général Guisan 24, CH-1204 Genève - Switzerland
  CHANEL SARL Boulevard Grande Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg, Luxembourg
  CHANEL s.r.o. V celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha, Czech Republic
  CHANEL s.r.o. organizačná zložka Palisády 32, 81106 Bratislava, Slovakia
  CHANEL SP. Z O.O. CHANEL SP. Z O.O. Mokotowska 57, 00542 Warszawa, Poland
  CHANEL Inc.  39/F. No.100 Songren Road, Xinyi District, Taipei City 11073 - Taiwan
  CHANEL (Thailand) Limited 34th Floor, The Offices at Central World, 999/9 Rama I Road, Patumwan; Bangkok, 10330 - Thailand
  CHANEL Moda ve Lüks Tüketim Ürünleri Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357
  Beşiktas, Istanbul - Turkey
  CHANEL Gayrimenkul ve Tekstil Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357
  Beşiktas, Istanbul - Turkey
  CHANEL LLC 6 Baseina Street, Kyiv 01024 - Ukraine
  CHANEL LIMITED FZE Building W4-A, 3rd Floor, Dubai Airport Free Zone, PO Box 54345 - United Arab Emirates
  CHANEL Limited
  Croydon Logistics Limited
  5 Barlow Place; London W1J 6DG - United Kingdom
  5 Queensway, Croydon CR9 4DL
  CHANEL, Inc. 9 West 57th Street; New York, NY 10019 - United States
  CHANEL Vietnam Unit 5, Floor 23, Saigon Centre, 67 Le Loi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

  Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne october. Budeme vás informovat o všech podstatných změnách, které mohou být v těchto zásadách ochrany osobních údajů provedeny.

سياسة خصوصية شانيل CHANEL

تولي شانيل CHANEL اهتمامًا بحماية خصوصيتك وبياناتك. ونأخذ على عاتقنا التزامًا بتقديم أعلى المعايير من حيث المنتجات والخدمات. وبالتالي، نولي تقديرًا كبيرًا لكل عميل من عملائنا القائمين أو المحتملين ونهدف إلى الحفاظ على مستوى مناسب من حماية البيانات الشخصية/المعلومات الشخصية ("البيانات").

توضح سياسة خصوصية شانيل CHANEL الطريقة التي تتبعها لجمع بياناتك وعلاجها عند استخدامك للموقع الإلكتروني أو التطبيق أو المنصات الرقمية الأخرى ("المنصات")، عند شراء منتجات شانيل CHANEL عبر منصاتنا أو عبر نقاط البيع، أو عند زيارة نقاط البيع، أو عند ملء إحدى بطاقات البوتيك، أو عند التقدم بطلبٍ للالتحاق بوظيفة في شانيل CHANEL أو عند التفاعل مع محتوى عن شانيل CHANEL أو عرضه، حسبما تقتضي قوانين حماية البيانات في الدول التي نزاول بها أعمالنا.

تنطبق التعديلات المحلية المحددة المشار إليها أدناه أيضًا على المستهلكين في تلك الدول وقد تحدد في بعض الحالات معايير مختلفة بسبب القوانين والقواعد واللوائح المحلية المعمول بها. وإذا كان الأمر كذلك، فسينطبق التعديل المحلي المحدد في حالة وجود تضارب. امتثالاً لقوانين خصوصية البيانات الخاصة بالولايات المتحدة، للحصول على إشعار بشأن جمع شانيل CHANEL للبيانات ومعالجتها من المقيمين في الولايات المتحدة، الرجاء النقر هنا.

الملخص التنفيذي لسياسة خصوصية شانيل CHANEL

الجزء الأول. - أحكام عامة

ينص على الأحكام العامة السارية على جميع عمليات معالجة بيانات شانيل CHANEL، سواء أزرتنا على منصات شانيل CHANEL أو في نقاط البيع، وبغض النظر عن الدولة التي يتم تشغيلها منها أو التي توجد أو تقيم فيها.

1. من هو المسؤول عن معالجة بياناتك؟

لمعرفة الكيان الذي يتولى مهمة مراقب البيانات لمعالجة بياناتك، يُرجى النقر هنا.

2. ما هي البيانات التي نجمعها وكيف نجمعها؟

تعتمد فئات البيانات التي نجمعها عنك على نشاطك وتفاعلك مع شانيل CHANEL. ويمكن جمع بياناتك عند شراء أحد المنتجات في شانيل CHANEL (على سبيل المثال، البيانات الأساسية، بيانات الشراء، بيانات ما بعد البيع)، أو عندما تستخدم منصات شانيل CHANEL (على سبيل المثال، بيانات التسجيل، بيانات وسائل التواصل الاجتماعي الدردشة المباشرة)، أو عندما تشترك في النشرة الإخبارية المقدمة من شانيل CHANEL (على سبيل المثال، بيانات التسويق)، أو عندما تتقدم بطلبٍ للحصول على وظيفة في شانيل CHANEL أو عندما تتفاعل مع شانيل CHANEL بأي طريقة أخرى (على سبيل المثال، بيانات الطلب).

3. لماذا نجمع بياناتك ونعالجها وما هي مبرراتنا لمعالجة بياناتك؟

قد نعالج بياناتك تحقيقًا لأغراض مختلفة، بناءً على تفاعلك معنا، على سبيل المثال لتمكينك من شراء منتج في شانيل CHANEL أو تزويدك بخدمات شانيل CHANEL، أو لمعالجة طلباتك، أو لإبقائك على اطلاع بأحدث مجموعاتنا وفعاليتنا، أو لجمع رأيك، للتواصل معك وبشكل عام للتعرف عليك وعلى احتياجاتك بشكلٍ أفضل بهدف تقديم تجربة مخصصة لك. تستند كل معالجة لبياناتك بشكل قانوني إما إلى موافقتك و/أو ضرورة إبرام عقد معك و/أو التزام قانوني و/أو مصلحتنا المشروعة المهيمنة بناءً على غرض المعالجة.

4. من الذي يمكننا الإفصاح عن بياناتك إليه؟

إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به وحسب الضرورة بناءً على غرض المعالجة، يجوز مشاركة بياناتك داخل، في حالات محددة إلى مقدمي الخدمات الذين يتصرفون نيابةً عن شانيل CHANEL لتزويدك أو تزويد شانيل CHANEL ببعض الخدمات، أو في حالات محدودة إلى الهيئات الحكومية أو المستشارين الخارجيين.

5. تدفقات البيانات الدولية

يجوز نقل بياناتك إلى دول لا توفر المستوى ذاته من حماية البيانات كما هو الحال في دولتك، لا سيما عند مشاركة البيانات داخل. وفي أي حال، تخضع عمليات نقل البيانات للتأمين من خلال إبرام اتفاقيات نقل البيانات بما يتفق والقوانين واللوائح المعمول بها.

6. ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟

تحتفظ شانيل CHANEL ببياناتك ما دام ذلك ضروريًا لتزويدك بالخدمات المطلوبة أو امتثالًا لالتزاماتنا القانونية.

7. ما هي حقوقك؟

تملك العديد من الحقوق فيما يتعلق ببياناتك (على سبيل المثال، حق الاطلاع، حق التصحيح، حق المسح، حق الاعتراض، إلخ.) المدرجة والتي يجوز لك ممارستها في أي وقت.

8. كيفية الاتصال بشركة شانيل CHANEL فيما يتعلق باستفسارات الخصوصية؟

يمكنك الاتصال بشركة شانيل CHANEL هنا لممارسة حقوقك وللاستفسار عن أي مسألة فيما يتعلق بسياسة الخصوصية هذه.

الجزء الثاني - تنطبق الأحكام بشكلٍ خاص على منصات شانيل CHANEL

ينص على الأحكام الخاصة السارية على معالجة بيانات شانيل CHANEL والتي لا تنطبق إلا على منصات شانيل CHANEL.

1. ما هي ملفات تعريف الارتباط التي نستخدمها وكيف يمكنك الاعتراض على هذا الاستخدام؟

عندما تزور منصة شانيل CHANEL للمرة الأولى، ستحصل على معلومات بخصوص استخدام ملفات تعريف الارتباط وعند الاقتضاء، ستسجّل شانيل CHANEL اختياراتك. وقد تثبّت شانيل CHANEL ملفات تعريف الارتباط عند زيارة منصاتنا لضمان الاستخدام المناسب للمنصات، ولتخصيص خدماتنا وتزويدك بمحتوى مخصص وتحسين استخدام منصاتنا. ويمكنك دائمًا إدارة تفضيلات ملفات تعريف الارتباط من هنا.

2. ما هي معالجة البيانات التي تتم للإعلان الرقمي؟

عندما تتصفح منصاتنا، وبعد موافقتك، سنزودك بمحتوى تسويقي مخصص يناسب احتياجاتك واهتماماتك.

3. ما هي معالجة البيانات التي يتم إجراؤها عند التقدم بطلب للحصول على وظيفة على منصاتنا؟

يجوز لشركة شانيل CHANEL معالجة بياناتك إذا تقدمت بطلب للحصول على وظيفة في شركة شانيل CHANEL من أجل معالجة طلبك

. الجزء الثالث - الأحكام السارية بشكلٍ خاص على نقاط بيع شانيل CHANEL

ينص على الأحكام الخاصة السارية على معالجة بيانات شانيل CHANEL والتي لا تنطبق إلا على نقاط بيع شانيل CHANEL.

1. الدوائر التلفزيونية المغلقة

يجوز لنا استخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة عند زيارة نقاط بيع شانيل CHANEL. يُرجى النقر هنا لمعرفة المزيد عن معالجة صورتك بواسطة شركة شانيل CHANEL من خلال أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة.

2. الأنشطة الأخرى:

يمكن إجراء أنشطة أخرى في نقاط البيع التي تزورها (مثل التعرف على الوجه، وقياس وتحليل تحركات العميل داخل البوتيكات، والحماية من كوفيد-19)، وستتوفر إشعارات إضافية ومحددة في نقاط البيع هذه.

الجزء الرابع - الأحكام المحددة المحلية

ينص هذا القسم على تعديلات أو فروقات محلية محددة والتي قد تنطبق اعتمادًا على شركة شانيل CHANEL التي تدير معالجة البيانات أو التي توجد أو تقيم بها. وتكمل هذه الأحكام الأحكام العامة المنصوص عليها في سياسة خصوصية شانيل CHANEL. وفي حالة وجود تضارب أو عدم اتساق، تسود هذه الأحكام المحددة المحلية.

الجزء الخامس - مؤسسة شانيل CHANEL

يُرجى النقر   للاطلاع على قائمة بالشركات التابعة لشركة شانيل CHANEL.
 • ينص على الأحكام العامة السارية على جميع عمليات معالجة بيانات شانيل CHANEL، سواء أزرتنا على منصات شانيل CHANEL أو في نقاط البيع، وبغض النظر عن الدولة التي يتم تشغيلها منها أو التي توجد أو تقيم فيها.

 • قد تخضع الأحكام العامة المذكورة أعلاه السارية على بياناتك لقواعد محددة محلية. ولمعرفة المزيد عن أي قواعد محددة سارية عليك، يُرجى تحديد الدولة ذات الصلة أدناه.

 • يُرجى الاطلاع أدناه على قائمة شركات شانيل CHANEL:

  Company name Address
  CHANEL S.R.L. Leandro Alem Avenue, 928, 7th Floor, Office 728 - Argentina
  CHANEL (Australia) Pty. Limited Level 31, 100 Mount Street, North Sydney NSW 2060, Australia
  CHANEL GmbH Wipplingerstrasse 1, Vienna 1010, Austria
  CHANEL SRL Boulevard de Waterloo 64, B-1000 Brussels, Belgium
  Europrestígio Distribuição e Comércio de Artigos de Luxo Ltda. Brigadeiro Faria Lima Avenue, 1663, 6° Andar, Jardim Paulistano; CEP 01452-001 São Palo, 01452-001, Brazil
  CHANEL Canada ULC 55 Boulevard Marie-Victorin ; Candiac, Quebec J5R 1B6 - Canada
  CHANEL (China) Co., Ltd. 50F, HKRI Centre One, No.288 Shimen Yi Road, Jing'an District 200041 Shanghai, Mainland China
  Chanel s.r.o. V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic
  CHANEL Denmark ApS Kristen Bernikows Gade 6, 3rd Floor, 1105 Copenhagen - Denmark
  Chanel S.A.S. 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France
  Chanel GmbH Ericusspitze 2-4, Hamburg 20457 - Germany
  CHANEL Hong Kong Limited 61/F, One Island East, Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong
  CHANEL Limited 14/F The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road Central, Hong Kong
  CHANEL (India) Private Limited 505, 5th Floor, World Mark 3 Aerocity, IGI Airport, Hospitality District, New Delhi 110037, India
  CHANEL S.r.l. Via San Protaso 5, Milan 20121, Italy
  CHANEL G.K. 3-5-3, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan
  CHANEL Korea YH 11F (Pacific Tower), 41 Sejong-daero 9-gil, Jung-gu, Seoul 04513, Korea
  CHANEL Limitada 17/F Unit E-H, Finance and IT Center of Macau, Avenida Doutor Mario Soares No 320, Macau
  CHANEL (Kuala Lumpur) Sdn Bhd 33rd Floor, UBN Tower, 10 Jalan P. Ramlee, 50250 Kuala Lumpur - Malaysia
  CHANEL, S.A. de C.V. Siporex No. 2 Interior 7 y 8; Fracc. Alce Blanco; Naucalpán de Juárez, 53370 - Mexico
  Parfumerie Versailles, , S. de R.L. de C.V. Paseo Las Palmas, número 340, piso 4, Lomas de Chapultepec, III Sección - Mexico
  Chanel SAM Place du Casino, One Monte-Carlo, Monte Carlo MC-98000, Monaco
  Chanel International B.V. Gustav Mahlerlaan 1001, 1082 Amsterdam - Netherlands
  CHANEL New Zealand ULC 35 Galway Street, Auckland Central, Auckland 1010, New Zealand
  Chanel Norway AS Øvre Slottsgate 27, 7th Floor, 0157 Oslo - Norway
  CHANEL S. de R.L. PH ARIFA, 10th Floor, West Boulevard, Santa Maria Business, Panama City - Panama
  Compañia Universal de Perfumeria Francesa (CUPFSA) S. de R.L. Calle Primera, Edificio No. 55; France Field; Colon Free Zone; Colon - Panama
  Europerfumeria, S.A. Edificio PH Canaima, 3 Piso, Avenida Samuel Lewis; Panama City - Panama
  CHANEL SP. Z O.O. Mokotowska 57, 00542 Warszawa, Poland
  Chanel Unipessoal Limitada Av. Da República, no.7, 7th Floor left, 1050-191 Lisbon, Portugal
  OOO Chanel Room 9, Premises No.1, 7th Floor, Block A, 2 Tsvetnoy Boulevard, 127051 Moscow, Russia
  CHANEL Pte Limited / CHANEL Asia Pacific Pte Limited 501 Orchard Road, #14-01 Wheelock Place, 238880 Singapore
  Chanel S.L.U. Calle de José Ortega y Gasset, 22-24, 6 planta, 28006 Madrid, Spain
  Chanel Sweden AB Birger Jarlsgatan 7, 111 45 Stockholm, Sweden
  CHANEL SARL 24, Quai du Général Guisan, CH-1204 Geneva, Switzerland
  CHANEL SARL Boulevard Grande Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg, Luxembourg
  CHANEL s.r.o. V celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha, Czech Republic
  CHANEL Inc.  39/F. No.100 Songren Road, Xinyi District, Taipei City 11073 - Taiwan
  CHANEL (Thailand) Limited 34th Floor, The Offices at Central World, 999/9 Rama I Road Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
  CHANEL Moda ve Lüks Tüketim Ürünleri Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357 Beşiktas, Istanbul - Turkey
  CHANEL Gayrimenkul ve Tekstil Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357 Beşiktas, Istanbul - Turkey
  CHANEL LLC 6 Baseina Street, Kyiv 01004, Ukraine
  Chanel Limited FZE Building W4-A, 3rd Floor, Dubai Airport Free Zone, PO Box 54345 - United Arab Emirates
  CHANEL L.L.C. Boulevard Plaza Tower One, Level 14, Office 1401-04 Dubai, Unite Arab Emirates
  CHANEL Limited
  Croydon Logistics Limited
  5 Barlow Place; London W1J 6DG - United Kingdom
  5 Queensway, Croydon CR9 4DL
  CHANEL, Inc. 9 West 57th Street, 2nd Floor, New York, NY 10019, United States
  CHANEL Vietnam Company Limited Unit 5, Floor 23, Saigon Centre, 67 Le Loi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
   

  تم تحديث سياسة الخصوصية الماثلة آخر مرة بتاريخ حزيران 2021. وسنخطرك فيما يخص أي تغييرات جوهرية قد تطرأ على سياسة الخصوصية الماثلة.

Informativa sulla privacy di CHANEL

CHANEL ha a cuore la vostra privacy e la protezione dei dati. Ci impegniamo ad offrire i più alti standard di prodotti e servizi. Pertanto, teniamo in grande considerazione ciascuno dei nostri clienti attuali o potenziali e puntiamo a mantenere una protezione adeguata dei vostri dati personali ("Dati").

La presente Informativa sulla privacy di CHANEL spiega come CHANEL raccoglie e tratta i vostri Dati quando utilizzate il nostro sito web, la nostra app o altre piattaforme digitali ("Piattaforme"), quando acquistate prodotti CHANEL tramite le nostre piattaforme o tramite i nostri punti vendita, quando visitate i nostri punti vendita, quando compilate e inviate una delle nostre Boutique Card, quando vi candidate per un lavoro presso CHANEL o quando altrimenti interagite con CHANEL o vi vengono mostrati contenuti relativi a CHANEL, come richiesto dalle leggi sulla protezione dei dati nei territori in cui operiamo, come il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati ("GDPR").

Gli emendamenti specifici locali a cui si fa riferimento di seguito si applicano anche ai consumatori in quei territori e possono in alcuni casi stabilire standard diversi a causa di leggi, norme e regolamenti locali applicabili. In tal caso, l'emendamento specifico locale prevarrà in caso di conflitto.

Riassunto esecutivo della politica sulla privacy di CHANEL

Parte I. - Disposizioni generali

Fornisce le disposizioni generali applicabili a tutti i trattamenti di dati di CHANEL, sia che ci visitiate sulle Piattaforme CHANEL o nei nostri punti vendita, e indipendentemente dalla giurisdizione da cui sono gestiti o in cui vi trovate o risiedete.

1. Chi è responsabile del trattamento dei suoi dati?

Per conoscere l'entità che agisce come titolare del trattamento dei suoi Dati, clicchi qui.

2. Quali dati raccogliamo e come?

Le categorie di Dati che raccogliamo su di voi dipendono dalla vostra attività e interazione con CHANEL. I vostri Dati possono essere raccolti quando acquistate un prodotto presso CHANEL (ad es. Dati di base, Dati di acquisto; Dati post-vendita), quando utilizzate le Piattaforme CHANEL (ad es. Dati di log, Dati dei social media), quando vi iscrivete alla newsletter di CHANEL (ad es. Dati di marketing), quando vi candidate per un lavoro presso CHANEL o quando interagite in altro modo con CHANEL (ad es. Dati di richiesta).

3. Perché raccogliamo e trattiamo i suoi dati e come giustifichiamo il trattamento dei suoi dati?

Possiamo trattare i vostri Dati per diverse finalità, a seconda della vostra interazione con noi, ad esempio per permettervi di acquistare un prodotto presso CHANEL o fornirvi servizi CHANEL, per elaborare le vostre richieste, per tenervi informati sulle nostre ultime collezioni ed eventi, per raccogliere la vostra opinione e, in generale, per conoscervi meglio al fine di offrirvi un'esperienza personalizzata. Ogni trattamento dei vostri dati si basa legalmente sul vostro consenso, sulla necessità di eseguire un contratto con voi, su un obbligo legale e/o sul nostro interesse legittimo prevalente a seconda della finalità del trattamento.

4. A chi potremmo divulgare i suoi dati?

Nella misura consentita dalla legge applicabile e nella misura necessaria a seconda della finalità del trattamento, i vostri dati possono essere condivisi all'interno dell', in casi specifici con fornitori di servizi che agiscono per conto di CHANEL per fornire a voi o a CHANEL alcuni servizi, o in casi limitati con autorità governative o consulenti esterni.

5. Flussi di dati internazionali

I vostri Dati possono essere trasferiti in giurisdizioni che non garantiscono lo stesso livello di protezione dei dati rispetto alla vostra giurisdizione, in particolare quando i Dati sono condivisi all'interno dell'OrganizzazioneCHANEL. In ogni caso, tali trasferimenti di dati sono garantiti dall'esecuzione di accordi di trasferimento dei dati nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.

6. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati?

CHANEL conserva i vostri dati per il tempo necessario a fornirvi i servizi richiesti o per adempiere ai nostri obblighi legali.

7. Quali sono i vostri diritti?

Lei dispone di diversi diritti sui suoi dati (ad es. diritto di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, ecc.) che sono elencati e che può esercitare in qualsiasi momento.

8. Come contattare CHANEL per domande sulla privacy?

Potete contattare CHANEL qui per esercitare i vostri diritti e per qualsiasi domanda sulla presente informativa sulla privacy.

Parte II. - Disposizioni specificamente applicabili alle piattaforme CHANEL

Fornisce le disposizioni specifiche applicabili al trattamento dei dati CHANEL attuato esclusivamente sulle Piattaforme CHANEL.

1. Quali cookie utilizziamo e come puoi opporti a tale utilizzo?

Quando visitate per la prima volta la Piattaforma di CHANEL, vi verranno fornite informazioni sull'utilizzo dei cookie e, se applicabile, CHANEL registrerà la vostra scelta. CHANEL può installare dei cookie quando visitate le nostre Piattaforme per garantire un uso appropriato delle stesse, per personalizzare i nostri servizi e per fornirvi contenuti personalizzati e migliorare l'utilizzo delle nostre Piattaforme. Potete sempre gestire le vostre preferenze in materia di cookies qui.

2. Qual è il trattamento dei dati effettuato per la pubblicità digitale?

Quando navigate sulle nostre Piattaforme, e previo vostro consenso, vi forniremo contenuti di marketing personalizzati in base alle vostre esigenze e ai vostri interessi.

3. Qual è il trattamento dei dati effettuato quando ti candidi per un lavoro sulle nostre Piattaforme?

CHANEL può trattare i vostri dati se vi candidate per un lavoro presso CHANEL al fine di elaborare la vostra candidatura.

Parte III. - Disposizioni specificamente applicabili ai punti vendita CHANEL

Fornisce le disposizioni specifiche applicabili al trattamento dei dati CHANEL attuato solo attraverso i punti vendita CHANEL.

1. CCTV

Potremmo utilizzare le telecamere a circuito chiuso quando visitate i punti vendita CHANEL. Cliccate qui per saperne di più sul trattamento della vostra immagine da parte di CHANEL attraverso i nostri sistemi CCTV.

2.Altre attività

Altre attività potrebbero essere condotte nei punti vendita che lei sta visitando (ad esempio il riconoscimento facciale, la misurazione e l'analisi dei movimenti del Cliente all'interno delle Boutique, la protezione COVID-19), avvisi aggiuntivi e specifici saranno disponibili in tali punti vendita.

Parte IV. - Disposizioni specifiche locali

Questa sezione prevede alcune modifiche o deviazioni specifiche locali che possono essere applicate a seconda della società CHANEL che gestisce il trattamento dei dati o in cui avete sede o risiedete. Tali disposizioni integrano le disposizioni generali contenute nell'Informativa sulla privacy di CHANEL. In caso di conflitto o incoerenza, queste specifiche disposizioni locali prevalgono.

Parte V - Organizzazione CHANEL

Clicca  per accedere all'elenco delle aziende CHANEL.
 • Fornisce le disposizioni generali applicabili a tutti i trattamenti di dati di CHANEL, sia che ci visitiate sulle Piattaforme CHANEL o nei nostri punti vendita, e indipendentemente dalla giurisdizione da cui sono gestiti o in cui vi trovate o risiedete.

 • Le suddette disposizioni generali applicabili ai vostri dati possono essere soggette a regole specifiche locali. Per saperne di più su eventuali regole specifiche applicabili a voi, si prega di selezionare la relativa giurisdizione qui sotto.

 • Vedi sotto l'elenco delle aziende CHANEL:

  Nome dell'azienda Indirizzo
  CHANEL S.R.L. Leandro Alem Avenue, 928, 7th Floor, Office 728, Argentina
  CHANEL (Australia) Pty. Limited Level 31, 100 Mount Street, North Sydney NSW 2060, Australia
  Chanel GmbH Wipplingerstrasse 1, 1010 Vienna, Austria
  Chanel SRL Boulevard de Waterloo 64, B-1000 Brussels, Belgium
  Europrestígio Distribuição e Comércio de Artigos de Luxo Ltda. Brigadeiro Faria Lima Avenue, 1663, 6° Andar, Jardim Paulistano; CEP 01452-001 São Palo, 01452-001, Brazil
  CHANEL Canada ULC 55 Boulevard Marie-Victorin Candiac, Quebec J5R 1B6, Canada
  CHANEL (China) Co. LTD. 50F, HKRI Centre One, No.288 Shimen Yi Road, Jing'an District 200041 Shanghai, Mainland China
  Chanel s.r.o. V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic
  Chanel Denmark ApS Kristen Bernikows Gade 6, 3rd Floor, 1105 Copenhagen, Denmark
  Chanel S.A.S. 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France
  Chanel GmbH Ericusspitze 2-4, Hamburg 20457, Germany
  CHANEL Hong Kong Limited 61/F, One Island East, Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong
  CHANEL Limited 14/F The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road Central, Hong Kong
  Chanel (India) Private Limited 505, 5th Floor, World Mark 3 Aerocity, IGI Airport, Hospitality District, New Delhi 110037, India
  Chanel S.r.l Via San Protaso 5, Milan 20121, Italy
  CHANEL G.K. 3-5-3, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan
  CHANEL Korea YH 11F (Pacific Tower), 41 Sejong-daero 9-gil, Jung-gu, Seoul 04513, Korea
  CHANEL SARL Boulevard Grande Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg
  CHANEL Limitada 17/F Unit E-H, Finance and IT Center of Macau, Avenida Doutor Mario Soares No 320, Macau
  CHANEL (Kuala Lumpur) Sdn Bhd 33rd Floor, UBN Tower, 10 Jalan P. Ramlee, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia
  CHANEL, S.A. de C.V. Siporex No. 2 Interior 7 y 8; Fracc. Alce Blanco; Naucalpán de Juárez, 53370, Mexico
  Parfumerie Versailles, S. de R.L. de C.V. Paseo Las Palmas, número 340, piso 4, Lomas de Chapultepec, III Sección, Mexico
  Chanel SAM Place du Casino, One Monte-Carlo, Monte Carlo MC-98000, Monaco
  Chanel International B.V. Gustav Mahlerlaan 1001, 1082 Amsterdam, Netherlands
  CHANEL New Zealand ULC 35 Galway Street, Auckland Central, Auckland 1010, New Zealand
  Chanel Norway AS Øvre Slottsgate 27, 7th Floor, 0157 Oslo, Norway
  CHANEL S. de R.L. PH ARIFA, 10th Floor, West Boulevard, Santa Maria Business, Panama City, Panama
  Compañia Universal de Perfumeria Francesa (CUPFSA) S. de R.L. Calle Primera, Edificio No. 55, France Field, Colon Free Zone; Colon, Panama
  Europerfumeria, S.A. Edificio PH Canaima, 3 Piso, Avenida Samuel Lewis, Panama City, Panama
  CHANEL SP. Z O.O. Mokotowska 57, 00542 Warszawa, Poland
  Chanel Unipessoal Limitada Av. Da República, no.7, 7th Floor left, 1050-191 Lisbon, Portugal
  OOO Chanel Room 9, Premises No.1, 7th Floor, Block A, 2 Tsvetnoy Boulevard, 127051 Moscow, Russia
  Chanel Pte Ltd / Chanel Asia Pacific Pte Ltd 501 Orchard Road, #14-01 Wheelock Place, 238880 Singapore
  Chanel S.L.U. Calle de José Ortega y Gasset, 22-24, 6 planta, 28006 Madrid, Spain
  Chanel Sweden AB Birger Jarlsgatan 7, 111 45 Stockholm, Sweden
  Chanel SARL 24, Quai du Général Guisan, CH-1204 Geneva, Switzerland
  CHANEL INC. 39/F. No.100 Songren Road, Xinyi District, Taipei City 11073, Taiwan
  CHANEL (Thailand) Limited 34th Floor, The Offices at Central World, 999/9 Rama I Road Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
  Chanel Moda ve Lüks Tüketim Ürünleri Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357
  Beşiktas, Istanbul, Turkey
  CHANEL Gayrimenkul ve Tekstil Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357
  Beşiktas, Istanbul Turkey
  Chanel LLC 6 Baseina Street, Kyiv 01004, Ukraine
  Chanel Limited FZE Building W4-A, 3rd Floor, Dubai Airport Free Zone, PO Box 54345 Dubai, United Arab Emirates
  CHANEL L.L.C. Boulevard Plaza Tower One, Level 14, Office 1401-04 Dubai, Unite Arab Emirates
  CHANEL Limited 5 Barlow Place, London W1J 6DG, United Kingdom
  Croydon Logistics Limited 5 Queensway, Croydon CR9 4DL, United Kingdom
  Chanel, Inc. 9 West 57th Street, 2nd Floor, New York, NY 10019, United States
  CHANEL Vietnam Company Limited Unit 5, Floor 23, Saigon Centre, 67 Le Loi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

  La presente informativa sulla privacy è stata aggiornata l'ultima volta il 11/07/23. Vi informeremo in merito a qualsiasi modifica sostanziale che possa essere apportata alla presente Informativa sulla privacy.