Chính Sách Bảo Mật Của CHANEL

CHANEL rất quan tâm đến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu của bạn. Chúng tôi cam kết đưa ra các tiêu chuẩn cao nhất về sản phẩm và dịch vụ. Do đó, chúng tôi đánh giá cao từng khách hàng hiện tại hoặc tương lai của mình và hướng đến việc duy trì sự bảo vệ thích hợp đối với dữ liệu cá nhân của bạn (“Dữ Liệu”).

Chính Sách Bảo Mật của CHANEL này giải thích cách CHANEL thu thập và xử lý Dữ Liệu của bạn khi bạn sử dụng trang web, ứng dụng của chúng tôi hoặc các nền tảng kỹ thuật số khác (“Nền Tảng”), khi bạn mua sản phẩm CHANEL qua nền tảng của chúng tôi hoặc qua các điểm bán hàng của chúng tôi, khi bạn truy cập các điểm của chúng tôi bán hàng, khi bạn điền và gửi một trong các Thẻ Boutique của chúng tôi, khi bạn nộp đơn xin việc tại CHANEL hoặc khi bạn tương tác với CHANEL hoặc được hiển thị nội dung về CHANEL, theo yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu ở các lãnh thổ mà chúng tôi kinh doanh, chẳng hạn như Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu của Châu Âu.

Các sửa đổi theo địa phương cụ thể được đề cập dưới đây cũng áp dụng cho người tiêu dùng ở các lãnh thổ đó và trong một số trường hợp có thể đặt ra các tiêu chuẩn khác do luật, quy tắc và quy định hiện hành của địa phương. Trong trường hợp như vậy, các sửa đổi dành riêng cho địa phương sẽ có hiệu lực trong trường hợp có xung đột.

Tóm tắt Chính sách bảo mật của CHANEL

Phần I. - Các quy định chung

Đưa ra các quy định chung áp dụng cho tất cả quá trình xử lý dữ liệu CHANEL, cho dù bạn tiếp cận chúng tôi trên Nền Tảng Của CHANEL hay tại các điểm bán hàng của chúng tôi, không phân biệt luật pháp của nơi mà chúng được điều hành hoặc lãnh thổ mà bạn đang ở hay cư trú.

1. Ai chịu trách nhiệm về việc xử lý Dữ Liệu của bạn?

Để biết ai có vai trò kiểm soát dữ liệu để xử lý Dữ Liệu của bạn, vui lòng bấm vào đây.

2. Chúng tôi thu thập Dữ Liệu gì và như thế nào?

Các danh mục Dữ Liệu chúng tôi thu thập về bạn tùy thuộc vào hoạt động và sự tương tác của bạn với CHANEL. Dữ Liệu của bạn có thể được thu thập khi bạn mua sản phẩm tại CHANEL (ví dụ: Dữ Liệu Cơ Bản, Dữ Liệu Mua Hàng; Dữ Liệu Sau Bán Hàng), khi bạn sử dụng Nền Tảng CHANEL (ví dụ: Dữ Liệu Nhật Ký, Dữ Liệu Truyền Thông Xã Hội), khi bạn đăng ký nhận bản tin CHANEL ( ví dụ: Dữ Liệu Tiếp Thị), khi bạn nộp đơn xin việc tại CHANEL hoặc khi bạn tương tác với CHANEL (ví dụ: Dữ Liệu Yêu Cầu).

3. Tại sao chúng tôi thu thập và xử lý Dữ Liệu của bạn và làm cách nào để chúng tôi giải thích lý do cho việc xử lý Dữ Liệu của bạn?

Chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu của bạn cho các mục đích khác nhau, tùy thuộc vào sự tương tác của bạn với chúng tôi, chẳng hạn như để cho phép bạn mua sản phẩm tại CHANEL hoặc cung cấp cho bạn các dịch vụ của CHANEL, để xử lý yêu cầu của bạn, để thông báo cho bạn về các bộ sưu tập và sự kiện mới nhất của chúng tôi, để thu thập ý kiến của bạn và nói chung là để biết bạn tốt hơn nhằm mang đến cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa. Mỗi lần xử lý Dữ Liệu của bạn đều dựa trên sự đồng ý của bạn một cách hợp pháp, sự cần thiết trong việc thực hiện hợp đồng với bạn, nghĩa vụ pháp lý và/hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi phụ thuộc vào mục đích xử lý.

4. Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu của bạn cho ai?

Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép và khi cần thiết tùy thuộc vào mục đích xử lý, Dữ Liệu của bạn có thể được chia sẻ trong , trong các trường hợp cụ thể cho các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt CHANEL để cung cấp cho bạn hoặc CHANEL một số dịch vụ hoặc trong một số trường hợp hạn chế cho các cơ quan chính phủ hoặc cố vấn bên ngoài.

5. Luồng dữ liệu quốc tế

Dữ Liệu của bạn có thể được chuyển đến các lãnh thổ không cung cấp cùng mức độ bảo vệ dữ liệu so với khu vực tài phán của bạn, cụ thể là khi Dữ Liệu được chia sẻ trong . Trong bất kỳ trường hợp nào, việc truyền dữ liệu đó được bảo đảm bằng việc thực hiện các thỏa thuận chuyển dữ liệu tuân theo các luật và quy định hiện hành.

6. Chúng tôi lưu giữ Dữ Liệu của bạn trong bao lâu?

CHANEL lưu giữ Dữ Liệu của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ được yêu cầu hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

7. Quyền lợi của bạn là gì?

Bạn có một số quyền đối với Dữ Liệu của mình (ví dụ: quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa, phản đối, v.v.) được liệt kê và bạn có thể thực hiện bất cứ lúc nào.

8. Cách thức Liên hệ với CHANEL cho các Truy vấn về Quyền riêng tư?

Bạn có thể liên hệ với CHANEL tại đây để thực hiện các quyền của mình và nếu có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này.

Phần II - Các điều khoản áp dụng cụ thể cho Nền Tảng CHANEL

Quy định các điều khoản cụ thể áp dụng cho việc xử lý dữ liệu CHANEL chỉ được triển khai trên Nền Tảng Của CHANEL.

1. Chúng tôi sử dụng cookie nào và làm thế nào bạn có thể phản đối việc sử dụng đó?

Khi bạn lần đầu tiên truy cập Nền Tảng Của CHANEL, bạn sẽ được cung cấp thông tin liên quan đến việc sử dụng cookie và nếu có, CHANEL sẽ đăng ký (các) lựa chọn của bạn. CHANEL có thể cài đặt cookie khi bạn truy cập Nền Tảng của chúng tôi để đảm bảo việc sử dụng nền tảng phù hợp, để cá nhân hóa các dịch vụ của chúng tôi và cung cấp cho bạn nội dung được cá nhân hóa và cải thiện việc sử dụng Nền Tảng của chúng tôi. Bạn luôn có thể quản lý các tùy chọn cookie của mình tại đây.

2. Hoạt động xử lý dữ liệu nào được thực hiện cho mục đích quảng cáo số?

Khi bạn duyệt Nền Tảng của chúng tôi, và khi bạn đồng ý, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các nội dung tiếp thị cá nhân hoá theo nhu cầu và sở thích của bạn.

3. Xử lý dữ liệu được thực hiện khi bạn nộp đơn xin việc trên Nền Tảng của chúng tôi là gì ?

CHANEL có thể xử lý Dữ Liệu của bạn nếu bạn nộp đơn xin việc tại CHANEL để xử lý đơn xin việc của bạn.

Phần III - Các quy định áp dụng cụ thể cho các điểm bán hàng của CHANEL

Cung cấp các điều khoản cụ thể áp dụng cho việc xử lý dữ liệu của CHANEL chỉ được thực hiện qua các điểm bán hàng của CHANEL.

1. CCTV

Chúng tôi có thể sử dụng camera quan sát (CVTV) khi bạn đến các điểm bán hàng của CHANEL. Vui lòng nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về quá trình CHANEL xử lý hình ảnh của bạn thông qua hệ thống camera quan sát của chúng tôi.

2. Các hoạt động khác

Các hoạt động khác có thể được tiến hành tại các điểm bán hàng mà bạn đang ghé thăm (ví dụ: nhận dạng khuôn mặt, đo lường và phân tích chuyển động của Khách àng trong các Cửa hàng, các biện pháp bảo vệ COVID-19), các thông báo bổ sung và cụ thể sẽ có sẵn tại các điểm bán hàng đó.

Phần IV. - Các quy định cụ thể của địa phương

Phần này quy định một số sửa đổi hoặc khác biệt theo địa phương cụ thể có thể áp dụng tùy thuộc vào công ty CHANEL điều hành xử lý dữ liệu hoặc nơi bạn đang sinh sống hoặc cư trú. Các quy định này bổ sung cho các quy định chung được nêu trong Chính Sách Bảo Mật của CHANEL. Trong trường hợp có xung đột hoặc mâu thuẫn, các quy định cụ thể của địa phương này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Phần V – Tổ Chức CHANEL

Vui lòng nhấp chuột để truy cập danh sách các công ty CHANEL.
 • Đưa ra các quy định chung áp dụng cho tất cả quá trình xử lý dữ liệu CHANEL, cho dù bạn tiếp cận chúng tôi trên Nền Tảng Của CHANEL hay tại các điểm bán hàng của chúng tôi, không phân biệt luật pháp của lãnh thổ mà chúng được điều hành hoặc lãnh thổ mà bạn đang ở hay cư trú.

 • Vui lòng xem danh sách các công ty CHANEL bên dưới:

  Tên công ty Địa chỉ
  CHANEL S.R.L. Leandro Alem Avenue, 928, 7th Floor, Office 728 - Argentina
  CHANEL Australia Pty. Limited Level 31, 100 Mount Street, North Sydney NSW 2060, Australia
  CHANEL GmbH Wipplingerstrasse 1, Vienna 1010, Austria
  CHANEL SRL Boulevard de Waterloo, 64, B-1000 Brussels – Belgium
  Europrestígio Distribuição e Comércio de Artigos de Luxo Ltda. Brigadeiro Faria Lima Avenue, 1663, 6° Andar, Jardim Paulistano; CEP 01452-001 São Palo, 01452-001 - Brazil
  CHANEL Canada ULC 55 Boulevard Marie-Victorin ; Candiac, Quebec J5R 1B6 - Canada
  CHANEL (China) Co., Ltd. 50F, HKRI Centre One, No.288 Shimen Yi Road, Jing'an District 200041 Shanghai, Mainland China
  Chanel s.r.o. V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic
  CHANEL Denmark ApS Kristen Bernikows Gade 6, 3rd Floor, 1105 Copenhagen - Denmark
  Chanel S.A.S. 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France
  CHANEL GMBH Ericusspitze 2-4, Hamburg 20457 - Germany
  CHANEL Hong Kong Limited 61/F, One Island East, Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong
  CHANEL Limited 14/F The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road Central, Hong Kong
  CHANEL (India) Private Limited 505, 5th Floor, World Mark 3 Aerocity, IGI Airport, Hospitality District, New Delhi 110037, India
  Chanel S.r.l Via San Protaso 5, Milan 20121, Italy
  CHANEL G.K. 3-5-3, Ginza, Chuo-ku; Tokyo 104-006 - Japan
  CHANEL Korea YH 11F (Pacific Tower), 41 Sejong-daero 9-gil, Jung-gu, Seoul 04513, Korea
  CHANEL SARL Boulevard Grande Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg
  CHANEL Limitada 17/F Unit E-H, Finance and IT Center of Macau, Avenida Doutor Mario Soares No 320, Macau
  CHANEL (Kuala Lumpur) Sdn Bhd 33rd Floor, UBN Tower, 10 Jalan P. Ramlee, 50250 Kuala Lumpur - Malaysia
  CHANEL, S.A. de C.V. Siporex No. 2 Interior 7 y 8; Fracc. Alce Blanco; Naucalpán de Juárez, 53370 - Mexico
  Parfumerie Versailles, , S. de R.L. de C.V. Paseo Las Palmas, número 340, piso 4, Lomas de Chapultepec, III Sección - Mexico
  Chanel SAM Place du Casino, One Monte-Carlo, Monte Carlo MC-98000, Monaco
  Chanel International B.V. Gustav Mahlerlaan 1001, 1082 Amsterdam - Netherlands
  CHANEL Limited ULC 35 Galway Street, Auckland Central, Auckland 1010, New Zealand
  CHANEL NORWAY AS Øvre Slottsgate 27, 7th Floor, 0157 Oslo - Norway
  CHANEL S. de R.L. PH ARIFA, 10th Floor, West Boulevard, Santa Maria Business, Panama City - Panama
  Compañia Universal de Perfumeria Francesa (CUPFSA) S. de R.L. Calle Primera, Edificio No. 55; France Field; Colon Free Zone; Colon - Panama
  Europerfumeria, S.A. Edificio PH Canaima, 3 Piso, Avenida Samuel Lewis; Panama City - Panama
  CHANEL SP. Z O.O. Mokotowska 57, 00542 Warszawa, Poland
  Chanel Unipessoal Limitada Av. Da República, no.7, 7th Floor left, 1050-191 Lisbon, Portugal
  OOO CHANEL Room 9, Premises No.1, 7th Floor, Block; A, 2 Tsvetnoy Boulevard, 127051 Moscow - Russia
  CHANEL Pte Limited / CHANEL Asia Pacific Pte Limited 501 Orchard Road, #14-01 Wheelock Place Singapore 238880 - Singapore
  CHANEL S.L.U Calle de José Ortega y Gasset, 22-24 ; 6 planta, 28006 Madrid - Spain
  Chanel Swaden AB Birger Jarlsgatan 7, 111 45 Stockholm, Sweden
  CHANEL SARL 24, Quai du Général Guisan, CH-1204 Geneve - Switzerland
  CHANEL INC. 39/F. No.100 Songren Road, Xinyi District, Taipei City 11073 - Taiwan
  CHANEL s.r.o. V celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha, Czech Republic
  CHANEL s.r.o. organizačná zložka Palisády 32, 81106 Bratislava, Slovakia
  CHANEL SP. Z O.O. Mokotowska 57, 00542 Warszawa, Poland
  CHANEL Inc.  39/F. No.100 Songren Road, Xinyi District, Taipei City 11073 - Taiwan
  CHANEL (Thailand) Limited 34th Floor, The Offices at Central World, 999/9 Rama I Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
  CHANEL Moda ve Lüks Tüketim Ürünleri Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357
  Beşiktas, Istanbul - Turkey
  CHANEL Gayrimenkul ve Tekstil Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357
  Beşiktas, Istanbul - Turkey
  CHANEL LLC 6 Baseina Street, Kyiv 01004 - Ukraine
  Chanel Limited Fze Building W4-A, 3rd Floor, Dubai Airport Free Zone, PO Box 54345 - United Arab Emirates
  CHANEL L.L.C. Boulevard Plaza Tower One, Level 14, Office 1401-04 Dubai, Unite Arab Emirates
  CHANEL Limited 5 Barlow Place, London W1J 6DG, United Kingdom
  Croydon Logistics Limited 5 Queensway, Croydon CR9 4DL - United Kingdom
  CHANEL, Inc. 9 West 57th Street; 2nd Floor New York, NY 10019 - United States
  CHANEL Vietnam Company Limited Unit 5, Floor 23, Saigon Centre, 67 Le Loi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
   

  Chính Sách Bảo Mật này được cập nhật lần cuối vào 11/07/2023. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào có thể được thực hiện đối với Chính Sách Bảo Mật này.

香奈儿隐私政策

香奈儿(CHANEL)重视您的隐私及数据保护。我们致力于提供最高标准的产品和服务。因此,我们珍视每一位现有或潜在客户,并力求对您的个人数据/个人信息(“数据”)进行适当保护。

本《香奈儿隐私政策》对香奈儿在下列情境下,如何根据我们开展业务所在地域的数据保护法律规定收集并处理您的数据加以说明:在您使用我们的网站、应用程序或其他数字平台(“相关平台”)时;在您通过我们的平台或销售点购买香奈儿产品时;在您光顾我们的销售点时;在您填写并提交我们的精品卡时;在您向香奈儿求职时;或者您以其他方式与香奈儿互动时,或向您展示香奈儿相关内容时。

下文所提及针对具体地点的修订内容,亦适用于该等地点的消费者,并且在某些情况下由于适用的当地法律、法规及条例规定而有不同的标准。在此情形下,如有冲突之处,一律以具体地点的修订内容为准。根据美国各州特定的数据隐私法律,有关香奈儿收集和处理美国居民数据的告知内容,请点击此处

《香奈儿隐私政策》执行摘要

第一部分——总则

本部分规定了适用于所有香奈儿数据处理情形的一般条款,无论是您访问香奈儿相关平台还是光顾我们的销售点,亦无论该等相关平台或销售点的运营所在司法管辖区为何,或您位于或居住在哪个司法管辖区。

1. 谁对您的数据处理负责?

作为数据控制者处理您的数据之实体的信息。

2. 我们收集哪些数据及如何收集数据?

我们所收集的数据类别取决于您的活动及与香奈儿的互动情况。您的数据可能在您于香奈儿购买产品时(例如:基本数据、购物数据、售后数据),在您使用香奈儿相关平台时(例如:日志数据、社交媒体数据、实时聊天),在您订阅香奈儿品牌资讯时(例如:营销数据),在您向香奈儿求职或以其他方式与香奈儿互动时(例如:要求数据)收集。

3. 我们为何收集并处理您的数据,以及我们如何确保处理您的数据之合理性?

取决于您与我们的互动情况,我们可能会基于不同的目的处理您的数据,例如为使您能够向香奈儿购买产品或向您提供香奈儿服务,以便处理您的要求,使您随时了解我们的最新产品系列及活动,以便收集您的意见,以便与您沟通,更了解您以便为您提供更为个性化的体验。基于数据处理的目的,对您数据的每项处理都是根据您的同意、为履行与您之间的合同所需、某项法定义务和/或我们凌驾性的合法利益依法进行。

4. 我们会向谁披露您的数据?

在适用法律允许的范围内,视乎处理目的之需要,您的数据可内共享,在特定情况下与代表香奈儿向您或向香奈儿提供服务的服务提供商,或在有限情形下与政府机关或外聘顾问共享。

5. 国际数据流通

您的数据可能会被转移至并不提供您所在司法管辖区相同数据保护水平的司法管辖区,尤其是当数据在内部共享时。在任何情况下,该等数据传输会通过签署符合适用法律法规的数据转移协议方式得以保障。

6. 我们会将您的数据保留多久?

在向您提供所要求的服务或为遵守我们的法定义务所需的时间内,香奈儿将保留您的数据。

7. 您享有哪些权利?

您对您的数据享有数项权利(例如查阅权、更正权、删除权、反对权等),具体见文中所列,且您可随时行使该等权利。

8. 如何联络香奈儿进行隐私查询?

您可以联络香奈儿行使您的权利及提出对本隐私政策的任何疑问。

第二部分——特别适用于香奈儿相关平台的各项规定

列出仅在香奈儿相关平台上针对香奈儿数据处理而实施的各项具体规定。

1. 我们使用哪些cookies以及您可以通过何种途径提出反对

首次访问香奈儿相关平台时,您会收到关于使用 cookies 的信息,并且如适用,香奈儿会记录您的选择。您访问我们的相关平台时,香奈儿可能会安装cookies,以确保您正确使用相关平台、使我们的服务更个性化、向您提供个性化的内容以及改善对我们相关平台的使用。

2. 为数字化广告所进行的数据处理是什么?

当您在我们平台浏览时,经您同意,我们将向您提供符合您需求和兴趣的个性化营销内容。

3. 您通过我们的相关平台求职时,数据处理是如何进行的?

若您申请香奈儿的工作职位,为处理您的申请,香奈儿可能会处理您的数据。

第三部分——特别适用于香奈儿销售点的各项规定

列出仅在香奈儿销售点针对香奈儿数据处理而实施的各项具体规定。

1. 监控摄像

我们可能会对您光顾的香奈儿销售点进行监控摄像。了解香奈儿通过监控摄像系统处理您的影像的更多相关信息。

2. 其他活动

我们可能还会在您所光顾的销售点进行其他活动(例如人脸识别、测量和分析顾客在精品店内的活动、新冠疫情防护措施等),相关销售点会提供进一步的具体告示。

第四部分——各地细则

本部分规定了某些地方性修订或不同细则,适用取决于具体进行数据处理的香奈儿公司,或您位于或居住的地点。该等细则是对《香奈儿隐私政策》所载之总则的补充。若两者之间存在任何矛盾或不一致之处,一律以相关当地细则为准。

第五部分——香奈儿组织

请点击查看香奈儿公司清单。
 • 本部分规定了适用于所有香奈儿数据处理情形的一般条款,无论是您访问香奈儿相关平台还是光顾我们的销售点,或以其他方式与我们进行互动,亦无论该等相关平台或销售点的运营所在司法管辖区为何,或您位于或居住在哪个司法管辖区。
 • 上述适用于您个人数据的总则可能受您所在地的具体细则所规限。敬请查阅下文所列相关司法管辖区条目以获取适用于您的任何具体细则。

 • 香奈儿集团旗下公司见下表:

  Company name Address
  CHANEL S.R.L. Leandro Alem Avenue, 928, 7th Floor, Office 728 - Argentina
  CHANEL Australia Pty. Limited Level 31, 100 Mount Street, North Sydney NSW 2060, Australia
  CHANEL GmbH Wipplingerstraße 1, 1010 Vienna,Austria
  CHANEL SRL Boulevard de Waterloo, 64, B-1000 Brussels, Belgium
  Europrestígio Distribuição e Comércio de Artigos de Luxo Ltda. Brigadeiro Faria Lima Avenue, 1663, 6° Andar, Jardim Paulistano; CEP 01452-001 São Palo, 01452-001 - Brazil
  CHANEL Canada ULC 55 Boulevard Marie-Victorin ; Candiac, Quebec J5R 1B6 - Canada
  CHANEL (China) Co., Ltd. 50F, HKRI Centre One, No.288 Shimen Yi Road, Jing'an District 200041 Shanghai, Mainland China
  CHANEL s.r.o. V celnici 103e, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic
  CHANEL Denmark ApS Kristen Bernikows Gade 6, 3rd Floor, 1105 Copenhagen - Denmark
  CHANEL S.A.S. 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France
  CHANEL GMBH Ericusspitze 2-4, Hamburg 20457 - Germany
  CHANEL Hong Kong Limited 61/F, One Island East, Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong
  CHANEL Limited 14/F The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road Central, Hong Kong
  CHANEL (India) Private Limited 505, 5th Floor, World Mark 3, Aerocity, IGI Airport, Hospitality District, New Delhi 110037 - India
  CHANEL S.R.L Viasan Protaso 5, Milan 20121 - Italy
  CHANEL G.K. 3-5-3, Ginza, Chuo-ku; Tokyo 104-0061 - Japan
  CHANEL G.K. 3-5-3, Ginza, Chuo-ku; Tokyo 104-006 - Japan
  CHANEL Korea YH 11F (Pacific Tower), 41 Sejong-daero 9-gil, Jung-gu, Seoul 04513, Korea
  CHANEL SARL Boulevard Grande Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg
  CHANEL Limitada 17/F Unit E-H, Finance and IT Center of Macau, AvenidaDoutor Mario Soares No 320, Macau
  CHANEL (Kuala Lumpur) Sdn Bhd 33rd Floor, UBN Tower, 10 Jalan P. Ramlee, 50250 Kuala Lumpur - Malaysia
  CHANEL, S.A. de C.V. Siporex No. 2 Interior 7 y 8; Fracc. Alce Blanco; Naucalpán de Juárez, 53370 - Mexico
  Parfumerie Versailles, , S. de R.L. de C.V. Paseo Las Palmas, número 340, piso 4, Lomas de Chapultepec, III Sección - Mexico
  Chanel SAM Place du Casino, One Monte-Carlo, Monte Carlo MC-98000, Monaco
  CHANEL INTERNATIONAL B.V. Gustav Mahlerlaan 1001, 1082 Amsterdam - Netherlands
  CHANEL New Zealand ULC 35 Galway Street, Auckland Central, Auckland 1010, New Zealand
  CHANEL NORWAY AS Øvre Slottsgate 27, 7th Floor, 0157 Oslo - Norway
  CHANEL S. de R.L. PH ARIFA, 10th Floor, West Boulevard, Santa Maria Business, Panama City - Panama
  Compañia Universal de Perfumeria Francesa (CUPFSA) S. de R.L. Calle Primera, Edificio No. 55; France Field; Colon Free Zone; Colon - Panama
  Europerfumeria, S.A. Edificio PH Canaima, 3 Piso, Avenida Samuel Lewis; Panama City - Panama
  CHANEL SP. Z O.O. Mokotowska 57, 00542 Warszawa, Poland
  CHANEL Unipessoal Limitada Av. Da República, no.7,7th Floor left, 1050-191 Lisbon, Portugal
  CHANEL LLC 2 Tsvetnoy boulevard, Moscow, 127051, Russian Federation
  CHANEL Pte Limited / CHANEL Asia Pacific Pte Limited 501 Orchard Road, #14-01 Wheelock Place, 238880 Singapore
  CHANEL S.L.U. Calle de José Ortega y Gasset, 22-24 ; 6 planta, 28006 Madrid - Spain
  CHANEL SwedenAB Birger Jarlsgatan 7, 111 45 Stockholm - Sweden
  CHANEL SARL 24, Quai du Général Guisan, CH-1204 Geneva,- Switzerland
  CHANEL SARL Boulevard Grande Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg, Luxembourg
  CHANEL s.r.o. V celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha, Czech Republic
  CHANEL s.r.o. organizačná zložka Palisády 32, 81106 Bratislava, Slovakia
  CHANEL SP. Z O.O. Mokotowska 57, 00542 Warszawa, Poland
  CHANEL Inc. 39/F. No.100 Songren Road, Xinyi District, Taipei City 11073 - Taiwan
  CHANEL (Thailand) Limited 34th Floor, The Offices at Central World, 999/9 Rama I Road, Pathumwan; Bangkok, 10330 - Thailand
  CHANEL Moda ve Lüks Tüketim Ürünleri Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357 Beşiktas, Istanbul - Turkey
  CHANEL Gayrimenkul ve Tekstil Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357 Beşiktas, Istanbul - Turkey
  CHANEL LLC 6 Baseina Street, Kyiv 01004, Ukraine
  CHANEL LIMITED FZE Building W4-A, 3rd Floor, Dubai Airport Free Zone, PO Box 54345 - United Arab Emirates
  CHANEL L.L.C. Boulevard Plaza Tower One, Level 14, Office 1401-04 Dubai, Unite Arab Emirates
  CHANEL Limited 5 Barlow Place, London W1J 6DG, United Kingdom
  Croydon Logistics Limited 5 Queensway, Croydon CR9 4DL - United Kingdom
  CHANEL, Inc. 9 West 57th Street; New York, NY 10019 - United States
  CHANEL Vietnam Company Limited Unit 5, Floor 23, Saigon Centre, 67 Le Loi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

  本隐私政策最后更新时间为 July 2023. 本隐私政策如有任何重大变更,我们会通知您。

Política de privacidad de CHANEL

CHANEL se preocupa mucho por su privacidad y la protección de sus datos. Estamos comprometidos a ofrecer los más altos estándares de productos y servicios. Por ello, valoramos a cada uno de nuestros clientes actuales o potenciales y es nuestro objetivo mantener una protección adecuada de sus datos personales ("Datos").

La presente Política de Privacidad de CHANEL explica cómo CHANEL recopila y procesa sus Datos cuando utiliza nuestra página web, app u otras plataformas digitales ("Plataformas"), cuando compra productos de CHANEL a través de nuestras plataformas o a través de nuestros puntos de venta, cuando visita nuestros puntos de venta, cuando rellena y envía una de nuestras Tarjetas de Boutique, cuando solicita un puesto de trabajo en CHANEL o cuando interactúa de cualquier otra forma con o se le muestra contenido sobre CHANEL, tal y como exigen las leyes de protección de datos en los territorios en los que operamos, como el Reglamento General de Protección de Datos europeo.

Las enmiendas específicas locales a las que se hace referencia a continuación también se aplican a los consumidores de esos territorios y, en algunos casos, pueden establecer normas diferentes debido a las leyes, normas y reglamentos locales aplicables. De ser así, la enmienda específica local regirá en caso de conflicto.

Resumen de la política de privacidad de CHANEL

Parte I. - Disposiciones generales

Proporciona las disposiciones generales aplicables a todo el tratamiento de datos de CHANEL, tanto si nos visita en las Plataformas de CHANEL como en nuestros puntos de venta, e independientemente de la jurisdicción desde la que se operen o en la que usted se encuentre o resida.

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Para conocer la entidad que actúa como responsable del tratamiento de sus datos, haga clic aquí.

2. ¿Qué datos recogemos y cómo?

Las categorías de Datos que recopilamos sobre usted dependen de su actividad e interacción con CHANEL. Sus Datos pueden ser recogidos cuando compra un producto en CHANEL (por ejemplo, Datos Básicos, Datos de Compra; Datos Posventa), cuando utiliza las Plataformas de CHANEL (por ejemplo, Datos de Registro, Datos de Redes Sociales), cuando se suscribe al boletín de noticias de CHANEL (por ejemplo, Datos de Marketing), cuando solicita un empleo en CHANEL o cuando interactúa de otro modo con CHANEL (por ejemplo, Datos de Solicitud).

3. ¿Por qué recogemos y tratamos sus datos y cómo justificamos el tratamiento de sus datos?

Podemos procesar sus Datos con diversos fines, en función de su interacción con nosotros, por ejemplo para permitirle comprar un producto en CHANEL o proporcionarle servicios de CHANEL, para procesar sus solicitudes, para mantenerle informado sobre nuestras últimas colecciones y eventos, para recoger su opinión y, en general, para conocerle mejor con el fin de ofrecerle una experiencia personalizada. Cada tratamiento de sus datos se basa legalmente en su consentimiento, en la necesidad de llevar a cabo un contrato con usted, en una obligación legal y/o en nuestro interés legítimo preponderante, dependiendo de la finalidad del tratamiento.

4. ¿A quién podemos revelar sus datos?

En la medida en que lo permita la legislación aplicable y según sea necesario en función de la finalidad del tratamiento, sus Datos podrán ser compartidos dentro de, en casos específicos a proveedores de servicios que actúen en nombre de CHANEL para proporcionarle a usted o a CHANEL algunos servicios, o en casos limitados a autoridades gubernamentales o asesores externos.

5. Flujos de datos internacionales

Sus datos pueden ser transferidos a jurisdicciones que no proporcionan el mismo nivel de protección de datos que en su jurisdicción, en particular cuando los datos se comparten dentro de. En cualquier caso, dichas transferencias de datos están aseguradas mediante la ejecución de acuerdos de transferencia de datos en cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables.

6. ¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?

CHANEL conserva sus datos durante el tiempo necesario para prestarle los servicios solicitados, o para cumplir con nuestras obligaciones legales.

7. ¿Cuáles son sus derechos?

Usted tiene varios derechos sobre sus datos (por ejemplo, derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, etc.) que se enumeran y que puede ejercer en cualquier momento.

8. ¿Cómo ponerse en contacto con CHANEL para consultar sobre la privacidad?

Puede ponerse en contacto con CHANEL aquí para ejercer sus derechos y para cualquier pregunta sobre esta política de privacidad.

Parte II - Disposiciones específicamente aplicables a las plataformas CHANEL

Proporciona las disposiciones específicas aplicables al procesamiento de datos de CHANEL implementado únicamente en las plataformas de CHANEL.

1. ¿Qué cookies utilizamos y cómo puede oponerse a su uso?

Cuando visite por primera vez la Plataforma de CHANEL, se le proporcionará información sobre el uso de cookies y, si procede, CHANEL registrará su(s) elección(es). CHANEL puede instalar cookies cuando usted visita nuestras Plataformas para garantizar el uso adecuado de las mismas, para personalizar nuestros servicios y para ofrecerle contenidos personalizados y mejorar el uso de nuestras Plataformas. Siempre puede gestionar sus preferencias de cookies aquí.

2. ¿Qué tratamiento de datos se realiza para la publicidad digital?

Cuando navegue por nuestras Plataformas, y con su consentimiento, le proporcionaremos contenido de marketing personalizado en función de sus necesidades e intereses.

3. ¿Qué tratamiento de datos se lleva a cabo cuando usted solicita un empleo en nuestras Plataformas?

CHANEL podrá tratar sus Datos si solicita un puesto de trabajo en CHANEL con el fin de procesar su solicitud.

Parte III - Disposiciones específicamente aplicables a los puntos de venta de CHANEL

Proporciona las disposiciones específicas aplicables al procesamiento de datos de CHANEL implementado únicamente a través de los puntos de venta de CHANEL.

1. CCTV

Podemos utilizar CCTV cuando usted visita los puntos de venta de CHANEL. Haga clic aquí para obtener más información sobre el tratamiento de su imagen por parte de CHANEL a través de nuestros sistemas de CCTV.

2. Otras actividades

En los puntos de venta que usted visita pueden llevarse a cabo otras actividades (por ejemplo, el reconocimiento facial, la medición y el análisis de los movimientos del Cliente dentro de las Boutiques, la protección de COVID-19); en dichos puntos de venta habrá avisos adicionales y específicos.

Parte IV. - Disposiciones locales específicas

Esta sección prevé ciertas modificaciones o desviaciones específicas locales que pueden aplicarse en función de la empresa de CHANEL que realiza el tratamiento de datos o en la que usted se encuentra o reside. Estas disposiciones complementan las disposiciones generales establecidas en la Política de Privacidad de CHANEL. En caso de conflicto o incoherencia, prevalecen estas disposiciones locales específicas.

Parte V - Organización de CHANEL

Haga clic  para acceder a la lista de empresas de CHANEL.
 • Proporciona las disposiciones generales aplicables a todo el tratamiento de datos de CHANEL, tanto si nos visita en las Plataformas de CHANEL como en nuestros puntos de venta, e independientemente de la jurisdicción desde la que se operen o en la que usted se encuentre o resida.

 • Las mencionadas Disposiciones Generales aplicables a sus Datos pueden estar sujetas a normas locales específicas. Para saber más sobre las normas específicas aplicables a su caso, seleccione la jurisdicción correspondiente a continuación.

 • Vea a continuación la lista de empresas de CHANEL:

  Nombre de la empresa Dirección
  CHANEL S.R.L. Avenida Leandro Alem, 928, Piso 7, Oficina 728 , Argentina
  CHANEL (Australia) Pty. Limited Level 31, 100 Mount Street, North Sydney NSW 2060, Australia
  Chanel GmbH Wipplingerstrasse 1, 1010 Vienna, Austria
  Chanel SRL Boulevard de Waterloo 64, B-1000 Bruselas , Bélgica
  Europrestígio Distribuição e Comércio de Artigos de Luxo Ltda. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1663, 6° Andar, Jardim Paulistano; CEP 01452-001 São Palo, 01452-001 , Brasil
  CHANEL Canada ULC 55 Boulevard Marie-Victorin Candiac, Quebec J5R 1B6, Canada
  CHANEL (China) Co. LTD. 50F, HKRI Centre One, No.288 Shimen Yi Road, Jing'an District 200041 Shanghai, Mainland China
  Chanel s.r.o. V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praga 1, República Checa
  Chanel Dinamarca ApS Kristen Bernikows Gade 6, 3ª planta, 1105 Copenhague , Dinamarca
  Chanel S.A.S. 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, Francia
  Chanel GmbH Ericusspitze 2-4, Hamburg 20457, Germany
  CHANEL Hong Kong Limited 61/F, One Island East, Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong
  CHANEL Limitada 14/F The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road Central, Hong Kong
  Chanel (India) Private Limited 505, 5th Floor, World Mark 3 Aerocity, IGI Airport, Hospitality District, New Delhi 110037, India
  Chanel S.r.l Via San Protaso 5, Milán 20121 , Italia
  CHANEL G.K. 3-5-3, Ginza, Chuo-ku , Tokio 104- 0061, Japón
  CHANEL Corea YH 11F (Pacific Tower), 41 Sejong-daero 9-gil, Jung-gu, Seúl 04513, Corea
  CHANEL SARL Boulevard Grande Duchesse Charlotte, 1331 Luxemburgo
  CHANEL Limitada 17/F Unit E-H, Finance and IT Center of Macau, Avenida Doutor Mario Soares No 320, Macau
  CHANEL (Kuala Lumpur) Sdn Bhd 33rd Floor, UBN Tower, 10 Jalan P. Ramlee, 50250 Kuala Lumpur , Malasia
  CHANEL, S.A. de C.V. Siporex No. 2 Interior 7 y 8; Fracc. Alce Blanco; Naucalpán de Juárez, 53370, Mexico
  Parfumerie Versailles, S. de R.L. de C.V. Paseo Las Palmas, número 340, piso 4, Lomas de Chapultepec, III Sección, Mexico
  Chanel SAM Place du Casino, One Monte-Carlo, Montecarlo MC-98000, Mónaco
  Chanel International B.V. Gustav Mahlerlaan 1001, 1082 Amsterdam , Países Bajos
  CHANEL Nueva Zelanda ULC 35 Galway Street, Auckland Central, Auckland 1010, Nueva Zelanda
  Chanel Noruega AS Øvre Slottsgate 27, 7ª planta, 0157 Oslo , Noruega
  CHANEL S. de R.L. PH ARIFA, Piso 10, Boulevard Oeste, Santa Maria Business, Ciudad de Panamá , Panamá
  Compañia Universal de Perfumeria Francesa (CUPFSA) S. de R.L. Calle Primera, Edificio No. 55 , France Field , Zona Libre de Colón, Colón , Panamá
  Europerfumeria, S.A. PH Midtown, piso 19, calle 74 San Francisco, Ciudad de Panamá , Panamá
  CHANEL SP. Z O.O. Mokotowska 57, 00542 Varsovia, Polonia
  Chanel Unipessoal Limitada Av. Da República, no.7, 7th Floor left, 1050-191 Lisbon, Portugal
  OOO Chanel Sala 9, Local nº 1, 7ª planta, Bloque A, 2 Tsvetnoy Boulevard, 127051 Moscú , Rusia
  Chanel Pte Ltd / Chanel Asia Pacific Pte Ltd 501 Orchard Road, # 14-01 Wheelock Place, 238880 Singapur
  Chanel S.L.U. Calle de José Ortega y Gasset, 22-24 , 6 planta, 28006 Madrid , España
  Chanel Suecia AB Birger Jarlsgatan 7, 111 45 Estocolmo , Suecia
  Chanel SARL 24, Quai du Général Guisan , CH-1204 Ginebra, Suiza
  CHANEL INC. 39/F. No.100 Songren Road, Xinyi District, Taipei City 11073, Taiwan
  Chanel (Tailandia) Limited 34th Floor, The Offices at Central World, 999/9 Rama I Road Pathumwan, Bangkok 10330 , Tailandia
  Chanel Moda ve Lüks Tüketim Ürünleri Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357 Beşiktas Estambul , Turquía
  CHANEL Gayrimenkul ve Tekstil Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357 Beşiktas Estambul , Turquía
  Chanel LLC Calle Baseina 6, Kyiv 01004, Ucrania
  Chanel Limited FZE Building W4-A, 3rd Floor, Dubai Airport Free Zone, PO Box 54345 Dubai, Emiratos Árabes Unidos
  CHANEL L.L.C. Boulevard Plaza Tower One, Level 14, Office 1401-04 Dubai, Emiratos Árabes Unidos
  CHANEL Limitada 5 Barlow Place, Londres W1J 6DG, Reino Unido
  Croydon Logistics Limited 5 Queensway, Croydon CR9 4DL, Reino Unido
  Chanel, Inc. 9 West 57th Street , 2nd Floor, New York, NY 10019 , Estados Unidos
  CHANEL Vietnam Company Limited Unit 5, Floor 23, Saigon Centre, 67 Le Loi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
   

  Esta Política de Privacidad se actualizó por última vez en el 11 de julio de 2023. Le informaremos de cualquier cambio sustancial que pueda introducirse en la presente Política de Privacidad .

KEBIJAKAN PRIVASI CHANEL

CHANEL sangat peduli dengan privasi dan perlindungan data Anda. Kami berkomitmen untuk menawarkan standar tertinggi produk dan layanan. Oleh karena itu, kami menghargai setiap klien kami yang telah terdaftar atau calon klien kami bertujuan untuk memberikan perlindungan yang layak terhadap data pribadi Anda (“Data”).

Kebijakan Privasi CHANEL ini menjelaskan bagaimana CHANEL mengumpulkan dan memproses Data Anda saat Anda menggunakan situs web, aplikasi, atau platform digital lainnya milik kami (“Platform”), saat Anda membeli produk CHANEL melalui platform kami atau melalui tempat penjualan kami, saat Anda mengisi dan menyerahkan Boutique Card kepada kami, saat Anda melamar pekerjaan di CHANEL atau saat Anda berinteraksi dengan atau menerima konten tentang CHANEL, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang perlindungan data di wilayah tempat kami berbisnis.

Perubahan spesifik yang berlaku secara lokal yang disebutkan di bawah ini juga berlaku untuk konsumen di wilayah tersebut dan dalam beberapa kasus dapat menetapkan standar yang berbeda karena undang-undang, aturan, dan peraturan setempat yang berlaku. Jika demikian, perubahan spesifik lokal akan berlaku jika terjadi perbedaan. Sesuai dengan undang-undang data pribadi khusus negara bagian AS, untuk mengetahui pemberitahuan mengenai pengumpulan dan pemrosesan data CHANEL dari penduduk yang berlokasi di AS, silakan klik di sini.

RINGKASAN EKSEKUTIF KEBIJAKAN PRIVASI CHANEL

BAB I. - KETENTUAN UMUM

Memberikan ketentuan umum yang berlaku untuk semua pemrosesan data CHANEL, baik ketika Anda mengunjungi kami di Platform CHANEL atau di tempat penjualan kami, dan terlepas dari yurisdiksi tempat mereka dioperasikan atau di mana Anda berada atau tinggal.

1. SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGOLAHAN DATA ANDA?

Untuk mengetahui entitas yang bertindak sebagai pengontrol data untuk pemrosesan Data Anda, silakan klik di sini.

2. DATA APA YANG KAMI KUMPULKAN DAN BAGAIMANA?

Kategori Data yang kami kumpulkan tentang Anda bergantung pada aktivitas dan interaksi Anda dengan CHANEL. Data Anda dapat dikumpulkan saat Anda membeli produk di CHANEL (misalnya Data Umum, Data Pembelian; Data Purna Jual), saat Anda menggunakan Platform CHANEL (misalnya Data Log, Data Media Sosial, Live Chat), saat Anda berlangganan bulletin CHANEL (misalnya Data Pemasaran), saat Anda melamar pekerjaan di CHANEL atau saat Anda berinteraksi dengan CHANEL (misalnya Permohonan Data).

3. MENGAPA KAMI MENGUMPULKAN DAN MEMPROSES DATA ANDA DAN BAGAIMANA KAMI MENJUSTIFIKASI PENGOLAHAN DATA ANDA?

Kami dapat memproses Data Anda untuk berbagai tujuan, tergantung pada interaksi Anda dengan kami, misalnya untuk memungkinkan Anda membeli produk di CHANEL atau memberi Anda layanan CHANEL, untuk memproses permintaan Anda, untuk memberi Anda informasi tentang koleksi dan acara terbaru kami, untuk mengumpulkan pendapat Anda, untuk berkomunikasi dengan anda, dan umumnya untuk mengenal Anda lebih baik untuk menawarkan pengalaman yang dipersonalisasi. Setiap pemrosesan Data Anda secara hukum didasarkan pada persetujuan Anda, kebutuhan untuk melaksanakan kontrak dengan Anda, kewajiban hukum dan/atau kepentingan sah kami yang utama tergantung pada tujuan pemrosesan.

4. KEPADA SIAPA KAMI DAPAT MENGUNGKAPKAN DATA ANDA?

Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku dan sebagaimana diperlukan tergantung pada tujuan pemrosesan, Data Anda dapat dibagikan di dalam , dalam kasus tertentu kepada penyedia layanan yang bertindak atas nama CHANEL untuk menyediakan beberapa layanan kepada Anda atau CHANEL, atau dalam kasus tertentu kepada otoritas pemerintah,penasihat eksternal.

5. ALIRAN DATA INTERNASIONAL

Data Anda dapat ditransfer ke yurisdiksi yang tidak memberikan tingkat perlindungan data yang sama dengan yurisdiksi Anda, khususnya ketika Data dibagikan di dalam . Bagaimanapun, transfer data tersebut dijamin dengan pelaksanaan perjanjian transfer data sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

6. BERAPA LAMA KAMI MENYIMPAN DATA ANDA?

CHANEL menyimpan Data Anda selama diperlukan untuk menyediakan layanan yang diminta kepada Anda, atau untuk mematuhi kewajiban hukum kami.

7. APA SAJAKAH HAK ANDA?

Anda memiliki beberapa hak atas Data Anda (misalnya hak akses, pembetulan, penghapusan, keberatan, dll.) yang tercantum dalam Kebijakan Privasi ini dan yang dapat Anda gunakan setiap saat.

8. BAGAIMANA CARA MENGHUBUNGI CHANEL UNTUK PERTANYAAN MENGENAI PRIVASI?

Anda dapat menghubungi CHANEL di sini untuk menggunakan hak Anda dan untuk pertanyaan apa pun tentang kebijakan privasi ini.

BAB II. - KETENTUAN YANG KHUSUS BERLAKU UNTUK PLATFORM CHANEL

Memberikan ketentuan khusus yang berlaku untuk pemrosesan data CHANEL yang diterapkan hanya pada Platform CHANEL.

1. COOKIES APA YANG KAMI GUNAKAN DAN BAGAIMANA ANDA BISA MENOLAK PENGGUNAAN TERSEBUT?

Saat Anda pertama kali mengunjungi Platform CHANEL, Anda akan diberikan informasi mengenai penggunaan cookie dan apabila sesuai, CHANEL akan mendaftarkan pilihan(-pilihan) Anda. CHANEL dapat memasang cookie ketika Anda mengunjungi Platform kami untuk memastikan penggunaan platform yang tepat, untuk membuat layanan kami personal dan untuk menyediakan konten yang dibuat personal kepada Anda dan meningkatkan penggunaan Platform kami. Anda selalu dapat mengelola preferensi cookie di sini..

2. APA PEMROSESAN DATA YANG DILAKUKAN UNTUK IKLAN DIGITAL?

Saat Anda menjelajahi Platform kami, dan atas persetujuan Anda, kami akan memberi Anda konten pemasaran yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan dan minat Anda.

3. APA PROSES DATA YANG DILAKUKAN SAAT ANDA MELAMAR PEKERJAAN DI PLATFORM KAMI?

SCHANEL dapat memproses Data Anda jika Anda melamar pekerjaan di CHANEL untuk memproses aplikasi Anda.

BAB III. - KETENTUAN KHUSUS BERLAKU UNTUK TEMPAT PENJUALAN CHANEL

Memberikan ketentuan khusus yang berlaku untuk pemrosesan data CHANEL yang diterapkan hanya melalui tempat penjualan CHANEL.

1. CCTV

Kami dapat menggunakan CCTV saat Anda mengunjungi tempat penjualan CHANEL. Silakan klik  di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemrosesan gambar Anda oleh CHANEL melalui sistem CCTV kami.

2. KEGIATAN LAINNYA

Kegiatan lain dapat dilakukan di tempat penjualan yang Anda kunjungi (misalnya pengenalan wajah, pengukuran dan analisis pergerakan Klien di dalam Butik, perlindungan COVID-19), pemberitahuan tambahan dan khusus akan tersedia di tempat penjualan tersebut.

BAB IV. - KETENTUAN KHUSUS SECARA LOKAL

Bab ini memuat informasi perubahan atau kekhususan tertentu yang berlaku secara lokal yang dapat berlaku tergantung pada perusahaan CHANEL yang mengoperasikan pemrosesan data atau di mana Anda berada atau tinggal. Ketentuan ini melengkapi ketentuan umum yang ditetapkan dalam Kebijakan Privasi CHANEL. Jika terjadi konflik atau inkonsistensi, ketentuan khusus secara lokal ini yang berlaku.

BAB V - ORGANISASI CHANEL

Silakan klik  untuk mengakses daftar perusahaan CHANEL.
 • Menyediakan ketentuan umum yang berlaku untuk semua pemrosesan data CHANEL, baik ketika Anda mengunjungi kami melalui Platform CHANEL atau di tempat penjualan kami, atau berinteraksi dengan kami, dan terlepas dari yurisdiksi tempat mereka dioperasikan atau di mana Anda berada atau tinggal.

 • Ketentuan Umum yang disebutkan di atas yang berlaku untuk Data Anda mungkin tunduk pada aturan khusus setempat. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang aturan spesifik yang berlaku untuk Anda, silakan pilih yurisdiksi terkait di bawah ini.