Chính Sách Bảo Mật Của CHANEL

CHANEL rất quan tâm đến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu của bạn. Chúng tôi cam kết đưa ra các tiêu chuẩn cao nhất về sản phẩm và dịch vụ. Do đó, chúng tôi đánh giá cao từng khách hàng hiện tại hoặc tương lai của mình và hướng đến việc duy trì sự bảo vệ thích hợp đối với dữ liệu cá nhân của bạn (“Dữ Liệu”).

Chính Sách Bảo Mật của CHANEL này giải thích cách CHANEL thu thập và xử lý Dữ Liệu của bạn khi bạn sử dụng trang web, ứng dụng của chúng tôi hoặc các nền tảng kỹ thuật số khác (“Nền Tảng”), khi bạn mua sản phẩm CHANEL qua nền tảng của chúng tôi hoặc qua các điểm bán hàng của chúng tôi, khi bạn truy cập các điểm của chúng tôi bán hàng, khi bạn điền và gửi một trong các Thẻ Boutique của chúng tôi, khi bạn nộp đơn xin việc tại CHANEL hoặc khi bạn tương tác với CHANEL hoặc được hiển thị nội dung về CHANEL, theo yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu ở các lãnh thổ mà chúng tôi kinh doanh, chẳng hạn như Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu của Châu Âu.

Các sửa đổi theo địa phương cụ thể được đề cập dưới đây cũng áp dụng cho người tiêu dùng ở các lãnh thổ đó và trong một số trường hợp có thể đặt ra các tiêu chuẩn khác do luật, quy tắc và quy định hiện hành của địa phương. Trong trường hợp như vậy, các sửa đổi dành riêng cho địa phương sẽ có hiệu lực trong trường hợp có xung đột.

Tóm tắt Chính sách bảo mật của CHANEL

Phần I. - Các quy định chung

Đưa ra các quy định chung áp dụng cho tất cả quá trình xử lý dữ liệu CHANEL, cho dù bạn tiếp cận chúng tôi trên Nền Tảng Của CHANEL hay tại các điểm bán hàng của chúng tôi, không phân biệt luật pháp của nơi mà chúng được điều hành hoặc lãnh thổ mà bạn đang ở hay cư trú.

1. Ai chịu trách nhiệm về việc xử lý Dữ Liệu của bạn?

Để biết ai có vai trò kiểm soát dữ liệu để xử lý Dữ Liệu của bạn, vui lòng bấm vào đây.

2. Chúng tôi thu thập Dữ Liệu gì và như thế nào?

Các danh mục Dữ Liệu chúng tôi thu thập về bạn tùy thuộc vào hoạt động và sự tương tác của bạn với CHANEL. Dữ Liệu của bạn có thể được thu thập khi bạn mua sản phẩm tại CHANEL (ví dụ: Dữ Liệu Cơ Bản, Dữ Liệu Mua Hàng; Dữ Liệu Sau Bán Hàng), khi bạn sử dụng Nền Tảng CHANEL (ví dụ: Dữ Liệu Nhật Ký, Dữ Liệu Truyền Thông Xã Hội), khi bạn đăng ký nhận bản tin CHANEL ( ví dụ: Dữ Liệu Tiếp Thị), khi bạn nộp đơn xin việc tại CHANEL hoặc khi bạn tương tác với CHANEL (ví dụ: Dữ Liệu Yêu Cầu).

3. Tại sao chúng tôi thu thập và xử lý Dữ Liệu của bạn và làm cách nào để chúng tôi giải thích lý do cho việc xử lý Dữ Liệu của bạn?

Chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu của bạn cho các mục đích khác nhau, tùy thuộc vào sự tương tác của bạn với chúng tôi, chẳng hạn như để cho phép bạn mua sản phẩm tại CHANEL hoặc cung cấp cho bạn các dịch vụ của CHANEL, để xử lý yêu cầu của bạn, để thông báo cho bạn về các bộ sưu tập và sự kiện mới nhất của chúng tôi, để thu thập ý kiến của bạn và nói chung là để biết bạn tốt hơn nhằm mang đến cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa. Mỗi lần xử lý Dữ Liệu của bạn đều dựa trên sự đồng ý của bạn một cách hợp pháp, sự cần thiết trong việc thực hiện hợp đồng với bạn, nghĩa vụ pháp lý và/hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi phụ thuộc vào mục đích xử lý.

4. Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu của bạn cho ai?

Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép và khi cần thiết tùy thuộc vào mục đích xử lý, Dữ Liệu của bạn có thể được chia sẻ trong , trong các trường hợp cụ thể cho các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt CHANEL để cung cấp cho bạn hoặc CHANEL một số dịch vụ hoặc trong một số trường hợp hạn chế cho các cơ quan chính phủ hoặc cố vấn bên ngoài.

5. Luồng dữ liệu quốc tế

Dữ Liệu của bạn có thể được chuyển đến các lãnh thổ không cung cấp cùng mức độ bảo vệ dữ liệu so với khu vực tài phán của bạn, cụ thể là khi Dữ Liệu được chia sẻ trong . Trong bất kỳ trường hợp nào, việc truyền dữ liệu đó được bảo đảm bằng việc thực hiện các thỏa thuận chuyển dữ liệu tuân theo các luật và quy định hiện hành.

6. Chúng tôi lưu giữ Dữ Liệu của bạn trong bao lâu?

CHANEL lưu giữ Dữ Liệu của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ được yêu cầu hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

7. Quyền lợi của bạn là gì?

Bạn có một số quyền đối với Dữ Liệu của mình (ví dụ: quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa, phản đối, v.v.) được liệt kê và bạn có thể thực hiện bất cứ lúc nào.

8. Cách thức Liên hệ với CHANEL cho các Truy vấn về Quyền riêng tư?

Bạn có thể liên hệ với CHANEL tại đây để thực hiện các quyền của mình và nếu có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này.

Phần II - Các điều khoản áp dụng cụ thể cho Nền Tảng CHANEL

Quy định các điều khoản cụ thể áp dụng cho việc xử lý dữ liệu CHANEL chỉ được triển khai trên Nền Tảng Của CHANEL.

1. Chúng tôi sử dụng cookie nào và làm thế nào bạn có thể phản đối việc sử dụng đó?

Khi bạn lần đầu tiên truy cập Nền Tảng Của CHANEL, bạn sẽ được cung cấp thông tin liên quan đến việc sử dụng cookie và nếu có, CHANEL sẽ đăng ký (các) lựa chọn của bạn. CHANEL có thể cài đặt cookie khi bạn truy cập Nền Tảng của chúng tôi để đảm bảo việc sử dụng nền tảng phù hợp, để cá nhân hóa các dịch vụ của chúng tôi và cung cấp cho bạn nội dung được cá nhân hóa và cải thiện việc sử dụng Nền Tảng của chúng tôi. Bạn luôn có thể quản lý các tùy chọn cookie của mình tại đây.

2. Việc xử lý dữ liệu nào được thực hiện cho mục đích quảng cáo số?

Khi bạn duyệt Nền Tảng của chúng tôi, và khi bạn đồng ý, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các nội dung tiếp thị cá nhân hoá theo nhu cầu và sở thích của bạn.

3. Việc xử lý dữ liệu nào được thực hiện khi bạn nộp đơn xin việc trên Nền Tảng của chúng tôi?

CHANEL có thể xử lý Dữ Liệu của bạn nếu bạn nộp đơn xin việc tại CHANEL để xử lý đơn xin việc của bạn.

Phần III - Các quy định áp dụng cụ thể cho các điểm bán hàng của CHANEL

Cung cấp các điều khoản cụ thể áp dụng cho việc xử lý dữ liệu của CHANEL chỉ được thực hiện qua các điểm bán hàng của CHANEL.

1. CCTV

Chúng tôi có thể sử dụng camera quan sát (CVTV) khi bạn đến các điểm bán hàng của CHANEL. Vui lòng nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về quá trình CHANEL xử lý hình ảnh của bạn thông qua hệ thống camera quan sát của chúng tôi.

2. Các hoạt động khác

Các hoạt động khác có thể được tiến hành tại các điểm bán hàng mà bạn đang ghé thăm (ví dụ: nhận dạng khuôn mặt, đo lường và phân tích chuyển động của Khách àng trong các Cửa hàng, các biện pháp bảo vệ COVID-19), các thông báo bổ sung và cụ thể sẽ có sẵn tại các điểm bán hàng đó.

Phần IV. - Các quy định cụ thể của địa phương

Phần này quy định một số sửa đổi hoặc khác biệt theo địa phương cụ thể có thể áp dụng tùy thuộc vào công ty CHANEL điều hành xử lý dữ liệu hoặc nơi bạn đang sinh sống hoặc cư trú. Các quy định này bổ sung cho các quy định chung được nêu trong Chính Sách Bảo Mật của CHANEL. Trong trường hợp có xung đột hoặc mâu thuẫn, các quy định cụ thể của địa phương này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Phần V – Tổ Chức CHANEL

Vui lòng nhấp chuột để truy cập danh sách các công ty CHANEL.
 • Đưa ra các quy định chung áp dụng cho tất cả quá trình xử lý dữ liệu CHANEL, cho dù bạn tiếp cận chúng tôi trên Nền Tảng Của CHANEL hay tại các điểm bán hàng của chúng tôi, không phân biệt luật pháp của lãnh thổ mà chúng được điều hành hoặc lãnh thổ mà bạn đang ở hay cư trú.

 • Vui lòng xem danh sách các công ty CHANEL bên dưới:

  Tên công ty Địa chỉ
  CHANEL S.R.L. Leandro Alem Avenue, 928, 7th Floor, Office 728 - Argentina
  CHANEL Australia Pty. Limited Level 31, 100 Mount Street, North Sydney NSW 2060, Australia
  CHANEL GmbH Wipplingerstrasse 1, Vienna 1010, Austria
  CHANEL SRL Boulevard de Waterloo, 64, B-1000 Brussels – Belgium
  Europrestígio Distribuição e Comércio de Artigos de Luxo Ltda. Brigadeiro Faria Lima Avenue, 1663, 6° Andar, Jardim Paulistano; CEP 01452-001 São Palo, 01452-001 - Brazil
  CHANEL Canada ULC 55 Boulevard Marie-Victorin ; Candiac, Quebec J5R 1B6 - Canada
  CHANEL (China) Co., Ltd. 50F, HKRI Centre One, No.288 Shimen Yi Road, Jing'an District 200041 Shanghai, Mainland China
  Chanel s.r.o. V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic
  CHANEL Denmark ApS Kristen Bernikows Gade 6, 3rd Floor, 1105 Copenhagen - Denmark
  Chanel S.A.S. 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France
  CHANEL GMBH Ericusspitze 2-4, Hamburg 20457 - Germany
  CHANEL Hong Kong Limited 61/F, One Island East, Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong
  CHANEL Limited 14/F The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road Central, Hong Kong
  CHANEL (India) Private Limited 505, 5th Floor, World Mark 3 Aerocity, IGI Airport, Hospitality District, New Delhi 110037, India
  Chanel S.r.l Via San Protaso 5, Milan 20121, Italy
  CHANEL G.K. 3-5-3, Ginza, Chuo-ku; Tokyo 104-006 - Japan
  CHANEL Korea YH 11F (Pacific Tower), 41 Sejong-daero 9-gil, Jung-gu, Seoul 04513, Korea
  CHANEL SARL Boulevard Grande Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg
  CHANEL Limitada 17/F Unit E-H, Finance and IT Center of Macau, Avenida Doutor Mario Soares No 320, Macau
  CHANEL (Kuala Lumpur) Sdn Bhd 33rd Floor, UBN Tower, 10 Jalan P. Ramlee, 50250 Kuala Lumpur - Malaysia
  CHANEL, S.A. de C.V. Siporex No. 2 Interior 7 y 8; Fracc. Alce Blanco; Naucalpán de Juárez, 53370 - Mexico
  Parfumerie Versailles, , S. de R.L. de C.V. Paseo Las Palmas, número 340, piso 4, Lomas de Chapultepec, III Sección - Mexico
  Chanel SAM Place du Casino, One Monte-Carlo, Monte Carlo MC-98000, Monaco
  Chanel International B.V. Gustav Mahlerlaan 1001, 1082 Amsterdam - Netherlands
  CHANEL Limited ULC 35 Galway Street, Auckland Central, Auckland 1010, New Zealand
  CHANEL NORWAY AS Øvre Slottsgate 27, 7th Floor, 0157 Oslo - Norway
  CHANEL S. de R.L. PH ARIFA, 10th Floor, West Boulevard, Santa Maria Business, Panama City - Panama
  Compañia Universal de Perfumeria Francesa (CUPFSA) S. de R.L. Calle Primera, Edificio No. 55; France Field; Colon Free Zone; Colon - Panama
  Europerfumeria, S.A. Edificio PH Canaima, 3 Piso, Avenida Samuel Lewis; Panama City - Panama
  CHANEL SP. Z O.O. Mokotowska 57, 00542 Warszawa, Poland
  Chanel Unipessoal Limitada Av. Da República, no.7, 7th Floor left, 1050-191 Lisbon, Portugal
  OOO CHANEL Room 9, Premises No.1, 7th Floor, Block; A, 2 Tsvetnoy Boulevard, 127051 Moscow - Russia
  CHANEL Pte Limited / CHANEL Asia Pacific Pte Limited 501 Orchard Road, #14-01 Wheelock Place Singapore 238880 - Singapore
  CHANEL S.L.U Calle de José Ortega y Gasset, 22-24 ; 6 planta, 28006 Madrid - Spain
  Chanel Swaden AB Birger Jarlsgatan 7, 111 45 Stockholm, Sweden
  CHANEL SARL 24, Quai du Général Guisan, CH-1204 Geneve - Switzerland
  CHANEL INC. 39/F. No.100 Songren Road, Xinyi District, Taipei City 11073 - Taiwan
  CHANEL s.r.o. V celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha, Czech Republic
  CHANEL s.r.o. organizačná zložka Palisády 32, 81106 Bratislava, Slovakia
  CHANEL SP. Z O.O. Mokotowska 57, 00542 Warszawa, Poland
  CHANEL Inc.  39/F. No.100 Songren Road, Xinyi District, Taipei City 11073 - Taiwan
  CHANEL (Thailand) Limited 34th Floor, The Offices at Central World, 999/9 Rama I Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
  CHANEL Moda ve Lüks Tüketim Ürünleri Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357
  Beşiktas, Istanbul - Turkey
  CHANEL Gayrimenkul ve Tekstil Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357
  Beşiktas, Istanbul - Turkey
  CHANEL LLC 6 Baseina Street, Kyiv 01004 - Ukraine
  Chanel Limited Fze Building W4-A, 3rd Floor, Dubai Airport Free Zone, PO Box 54345 - United Arab Emirates
  CHANEL L.L.C. Boulevard Plaza Tower One, Level 14, Office 1401-04 Dubai, Unite Arab Emirates
  CHANEL Limited 5 Barlow Place, London W1J 6DG, United Kingdom
  Croydon Logistics Limited 5 Queensway, Croydon CR9 4DL - United Kingdom
  CHANEL, Inc. 9 West 57th Street; 2nd Floor New York, NY 10019 - United States
  CHANEL Vietnam Company Limited Unit 5, Floor 23, Saigon Centre, 67 Le Loi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
   

  Chính Sách Bảo Mật này được cập nhật lần cuối vào 11/07/2023. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào có thể được thực hiện đối với Chính Sách Bảo Mật này.

Informativa sulla privacy di CHANEL

CHANEL ha a cuore la vostra privacy e la protezione dei dati. Ci impegniamo ad offrire i più alti standard di prodotti e servizi. Pertanto, teniamo in grande considerazione ciascuno dei nostri clienti attuali o potenziali e puntiamo a mantenere una protezione adeguata dei vostri dati personali ("Dati").

La presente Informativa sulla privacy di CHANEL spiega come CHANEL raccoglie e tratta i vostri Dati quando utilizzate il nostro sito web, la nostra app o altre piattaforme digitali ("Piattaforme"), quando acquistate prodotti CHANEL tramite le nostre piattaforme o tramite i nostri punti vendita, quando visitate i nostri punti vendita, quando compilate e inviate una delle nostre Boutique Card, quando vi candidate per un lavoro presso CHANEL o quando altrimenti interagite con CHANEL o vi vengono mostrati contenuti relativi a CHANEL, come richiesto dalle leggi sulla protezione dei dati nei territori in cui operiamo, come il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati ("GDPR").

Gli emendamenti specifici locali a cui si fa riferimento di seguito si applicano anche ai consumatori in quei territori e possono in alcuni casi stabilire standard diversi a causa di leggi, norme e regolamenti locali applicabili. In tal caso, l'emendamento specifico locale prevarrà in caso di conflitto.

Riassunto esecutivo della politica sulla privacy di CHANEL

Parte I. - Disposizioni generali

Fornisce le disposizioni generali applicabili a tutti i trattamenti di dati di CHANEL, sia che ci visitiate sulle Piattaforme CHANEL o nei nostri punti vendita, e indipendentemente dalla giurisdizione da cui sono gestiti o in cui vi trovate o risiedete.

1. Chi è responsabile del trattamento dei suoi dati?

Per conoscere l'entità che agisce come titolare del trattamento dei suoi Dati, clicchi qui.

2. Quali dati raccogliamo e come?

Le categorie di Dati che raccogliamo su di voi dipendono dalla vostra attività e interazione con CHANEL. I vostri Dati possono essere raccolti quando acquistate un prodotto presso CHANEL (ad es. Dati di base, Dati di acquisto; Dati post-vendita), quando utilizzate le Piattaforme CHANEL (ad es. Dati di log, Dati dei social media), quando vi iscrivete alla newsletter di CHANEL (ad es. Dati di marketing), quando vi candidate per un lavoro presso CHANEL o quando interagite in altro modo con CHANEL (ad es. Dati di richiesta).

3. Perché raccogliamo e trattiamo i suoi dati e come giustifichiamo il trattamento dei suoi dati?

Possiamo trattare i vostri Dati per diverse finalità, a seconda della vostra interazione con noi, ad esempio per permettervi di acquistare un prodotto presso CHANEL o fornirvi servizi CHANEL, per elaborare le vostre richieste, per tenervi informati sulle nostre ultime collezioni ed eventi, per raccogliere la vostra opinione e, in generale, per conoscervi meglio al fine di offrirvi un'esperienza personalizzata. Ogni trattamento dei vostri dati si basa legalmente sul vostro consenso, sulla necessità di eseguire un contratto con voi, su un obbligo legale e/o sul nostro interesse legittimo prevalente a seconda della finalità del trattamento.

4. A chi potremmo divulgare i suoi dati?

Nella misura consentita dalla legge applicabile e nella misura necessaria a seconda della finalità del trattamento, i vostri dati possono essere condivisi all'interno dell', in casi specifici con fornitori di servizi che agiscono per conto di CHANEL per fornire a voi o a CHANEL alcuni servizi, o in casi limitati con autorità governative o consulenti esterni.

5. Flussi di dati internazionali

I vostri Dati possono essere trasferiti in giurisdizioni che non garantiscono lo stesso livello di protezione dei dati rispetto alla vostra giurisdizione, in particolare quando i Dati sono condivisi all'interno dell'OrganizzazioneCHANEL. In ogni caso, tali trasferimenti di dati sono garantiti dall'esecuzione di accordi di trasferimento dei dati nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.

6. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati?

CHANEL conserva i vostri dati per il tempo necessario a fornirvi i servizi richiesti o per adempiere ai nostri obblighi legali.

7. Quali sono i vostri diritti?

Lei dispone di diversi diritti sui suoi dati (ad es. diritto di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, ecc.) che sono elencati e che può esercitare in qualsiasi momento.

8. Come contattare CHANEL per domande sulla privacy?

Potete contattare CHANEL qui per esercitare i vostri diritti e per qualsiasi domanda sulla presente informativa sulla privacy.

Parte II. - Disposizioni specificamente applicabili alle piattaforme CHANEL

Fornisce le disposizioni specifiche applicabili al trattamento dei dati CHANEL attuato esclusivamente sulle Piattaforme CHANEL.

1. Quali cookie utilizziamo e come puoi opporti a tale utilizzo?

Quando visitate per la prima volta la Piattaforma di CHANEL, vi verranno fornite informazioni sull'utilizzo dei cookie e, se applicabile, CHANEL registrerà la vostra scelta. CHANEL può installare dei cookie quando visitate le nostre Piattaforme per garantire un uso appropriato delle stesse, per personalizzare i nostri servizi e per fornirvi contenuti personalizzati e migliorare l'utilizzo delle nostre Piattaforme. Potete sempre gestire le vostre preferenze in materia di cookies qui.

2. Qual è il trattamento dei dati effettuato per la pubblicità digitale?

Quando navigate sulle nostre Piattaforme, e previo vostro consenso, vi forniremo contenuti di marketing personalizzati in base alle vostre esigenze e ai vostri interessi.

3. Qual è il trattamento dei dati effettuato quando ti candidi per un lavoro sulle nostre Piattaforme?

CHANEL può trattare i vostri dati se vi candidate per un lavoro presso CHANEL al fine di elaborare la vostra candidatura.

Parte III. - Disposizioni specificamente applicabili ai punti vendita CHANEL

Fornisce le disposizioni specifiche applicabili al trattamento dei dati CHANEL attuato solo attraverso i punti vendita CHANEL.

1. CCTV

Potremmo utilizzare le telecamere a circuito chiuso quando visitate i punti vendita CHANEL. Cliccate qui per saperne di più sul trattamento della vostra immagine da parte di CHANEL attraverso i nostri sistemi CCTV.

2.Altre attività

Altre attività potrebbero essere condotte nei punti vendita che lei sta visitando (ad esempio il riconoscimento facciale, la misurazione e l'analisi dei movimenti del Cliente all'interno delle Boutique, la protezione COVID-19), avvisi aggiuntivi e specifici saranno disponibili in tali punti vendita.

Parte IV. - Disposizioni specifiche locali

Questa sezione prevede alcune modifiche o deviazioni specifiche locali che possono essere applicate a seconda della società CHANEL che gestisce il trattamento dei dati o in cui avete sede o risiedete. Tali disposizioni integrano le disposizioni generali contenute nell'Informativa sulla privacy di CHANEL. In caso di conflitto o incoerenza, queste specifiche disposizioni locali prevalgono.

Parte V - Organizzazione CHANEL

Clicca  per accedere all'elenco delle aziende CHANEL.
 • Fornisce le disposizioni generali applicabili a tutti i trattamenti di dati di CHANEL, sia che ci visitiate sulle Piattaforme CHANEL o nei nostri punti vendita, e indipendentemente dalla giurisdizione da cui sono gestiti o in cui vi trovate o risiedete.

 • Le suddette disposizioni generali applicabili ai vostri dati possono essere soggette a regole specifiche locali. Per saperne di più su eventuali regole specifiche applicabili a voi, si prega di selezionare la relativa giurisdizione qui sotto.

 • Vedi sotto l'elenco delle aziende CHANEL:

  Nome dell'azienda Indirizzo
  CHANEL S.R.L. Leandro Alem Avenue, 928, 7th Floor, Office 728, Argentina
  CHANEL (Australia) Pty. Limited Level 31, 100 Mount Street, North Sydney NSW 2060, Australia
  Chanel GmbH Wipplingerstrasse 1, 1010 Vienna, Austria
  Chanel SRL Boulevard de Waterloo 64, B-1000 Brussels, Belgium
  Europrestígio Distribuição e Comércio de Artigos de Luxo Ltda. Brigadeiro Faria Lima Avenue, 1663, 6° Andar, Jardim Paulistano; CEP 01452-001 São Palo, 01452-001, Brazil
  CHANEL Canada ULC 55 Boulevard Marie-Victorin Candiac, Quebec J5R 1B6, Canada
  CHANEL (China) Co. LTD. 50F, HKRI Centre One, No.288 Shimen Yi Road, Jing'an District 200041 Shanghai, Mainland China
  Chanel s.r.o. V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic
  Chanel Denmark ApS Kristen Bernikows Gade 6, 3rd Floor, 1105 Copenhagen, Denmark
  Chanel S.A.S. 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, France
  Chanel GmbH Ericusspitze 2-4, Hamburg 20457, Germany
  CHANEL Hong Kong Limited 61/F, One Island East, Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong
  CHANEL Limited 14/F The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road Central, Hong Kong
  Chanel (India) Private Limited 505, 5th Floor, World Mark 3 Aerocity, IGI Airport, Hospitality District, New Delhi 110037, India
  Chanel S.r.l Via San Protaso 5, Milan 20121, Italy
  CHANEL G.K. 3-5-3, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, Japan
  CHANEL Korea YH 11F (Pacific Tower), 41 Sejong-daero 9-gil, Jung-gu, Seoul 04513, Korea
  CHANEL SARL Boulevard Grande Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg
  CHANEL Limitada 17/F Unit E-H, Finance and IT Center of Macau, Avenida Doutor Mario Soares No 320, Macau
  CHANEL (Kuala Lumpur) Sdn Bhd 33rd Floor, UBN Tower, 10 Jalan P. Ramlee, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia
  CHANEL, S.A. de C.V. Siporex No. 2 Interior 7 y 8; Fracc. Alce Blanco; Naucalpán de Juárez, 53370, Mexico
  Parfumerie Versailles, S. de R.L. de C.V. Paseo Las Palmas, número 340, piso 4, Lomas de Chapultepec, III Sección, Mexico
  Chanel SAM Place du Casino, One Monte-Carlo, Monte Carlo MC-98000, Monaco
  Chanel International B.V. Gustav Mahlerlaan 1001, 1082 Amsterdam, Netherlands
  CHANEL New Zealand ULC 35 Galway Street, Auckland Central, Auckland 1010, New Zealand
  Chanel Norway AS Øvre Slottsgate 27, 7th Floor, 0157 Oslo, Norway
  CHANEL S. de R.L. PH ARIFA, 10th Floor, West Boulevard, Santa Maria Business, Panama City, Panama
  Compañia Universal de Perfumeria Francesa (CUPFSA) S. de R.L. Calle Primera, Edificio No. 55, France Field, Colon Free Zone; Colon, Panama
  Europerfumeria, S.A. Edificio PH Canaima, 3 Piso, Avenida Samuel Lewis, Panama City, Panama
  CHANEL SP. Z O.O. Mokotowska 57, 00542 Warszawa, Poland
  Chanel Unipessoal Limitada Av. Da República, no.7, 7th Floor left, 1050-191 Lisbon, Portugal
  OOO Chanel Room 9, Premises No.1, 7th Floor, Block A, 2 Tsvetnoy Boulevard, 127051 Moscow, Russia
  Chanel Pte Ltd / Chanel Asia Pacific Pte Ltd 501 Orchard Road, #14-01 Wheelock Place, 238880 Singapore
  Chanel S.L.U. Calle de José Ortega y Gasset, 22-24, 6 planta, 28006 Madrid, Spain
  Chanel Sweden AB Birger Jarlsgatan 7, 111 45 Stockholm, Sweden
  Chanel SARL 24, Quai du Général Guisan, CH-1204 Geneva, Switzerland
  CHANEL INC. 39/F. No.100 Songren Road, Xinyi District, Taipei City 11073, Taiwan
  CHANEL (Thailand) Limited 34th Floor, The Offices at Central World, 999/9 Rama I Road Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
  Chanel Moda ve Lüks Tüketim Ürünleri Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357
  Beşiktas, Istanbul, Turkey
  CHANEL Gayrimenkul ve Tekstil Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357
  Beşiktas, Istanbul Turkey
  Chanel LLC 6 Baseina Street, Kyiv 01004, Ukraine
  Chanel Limited FZE Building W4-A, 3rd Floor, Dubai Airport Free Zone, PO Box 54345 Dubai, United Arab Emirates
  CHANEL L.L.C. Boulevard Plaza Tower One, Level 14, Office 1401-04 Dubai, Unite Arab Emirates
  CHANEL Limited 5 Barlow Place, London W1J 6DG, United Kingdom
  Croydon Logistics Limited 5 Queensway, Croydon CR9 4DL, United Kingdom
  Chanel, Inc. 9 West 57th Street, 2nd Floor, New York, NY 10019, United States
  CHANEL Vietnam Company Limited Unit 5, Floor 23, Saigon Centre, 67 Le Loi, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

  La presente informativa sulla privacy è stata aggiornata l'ultima volta il 11/07/23. Vi informeremo in merito a qualsiasi modifica sostanziale che possa essere apportata alla presente Informativa sulla privacy.

CHANELs sekretesspolicy

CHANEL värnar om din integritet och ditt dataskydd. Vi är fast beslutna att erbjuda produkter och tjänster av högsta standard. Därför värdesätter vi varje enskild befintlig, eller potentiell kund och strävar efter att upprätthålla ett lämpligt skydd av dina personuppgifter/ personlig information ("Data").

Denna CHANEL Integritetspolicy förklarar hur CHANEL samlar in, och behandlar dina uppgifter när du använder våra webbplatser, appar, eller andra digitala plattformar ("Plattformar"). Även när du köper CHANEL- produkter via våra plattformar eller i våra butiker, när du fyller i och skickar in ett av våra Boutique Cards, när du ansöker om ett jobb på CHANEL eller när du på andra sätt integrerar med, eller exponeras för innehåll om CHANEL, i enlighet med dataskyddslagstiftningen i de områden där vi bedriver verksamhet.

De lokala ändringar som hänvisas till nedan gäller även för konsumenter i dessa områden och kan i vissa fall ange olika standarder på grund av tillämpliga lokala lagar, regler och föreskrifter. Vid en eventuell konflikt kommer de lokala ändringarna att ha företräde och gälla. I enlighet med specifika amerikanska delstaters lagar om dataskydd, för infromation om CHANELs insamling och behandling av data från boende i USA, vänligen klicka här.

Del I – Allmänna bestämmelser

Innehåller de allmänna bestämmelser som gäller för all CHANEL-databehandling, oavsett om du besöker oss på CHANEL-plattformar eller i våra försäljningsställen, och oavsett vilken jurisdiktion från vilken de drivs, där du befinner dig eller är bosatt.

1.Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter?

För att veta vilken enhet som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter, vänligen klicka här.

2.Vilka uppgifter samlar vi in och hur?

De kategorier av uppgifter som vi samlar in om dig beror på din aktivitet och interaktion med CHANEL. Dina uppgifter kan samlas in när du köper en produkt hos CHANEL (t.ex. grundläggande uppgifter, uppgifter om köp, uppgifter om eftermarknad), när du använder CHANEL-plattformarna (t.ex. logguppgifter, uppgifter om sociala medier, livechatt), när du prenumererar på CHANELs nyhetsbrev (t.ex. marknadsföringsuppgifter), när du ansöker om ett jobb hos CHANEL eller när du på annat sätt interagerar med CHANEL (t.ex. förfrågningsuppgifter).

3.Varför samlar vi in och behandlar dina uppgifter och hur motiverar vi behandlingen av dina uppgifter?

Vi kan behandla dina uppgifter för olika ändamål beroende på din interaktion med oss. Till exempel kan vi använa dem för att du ska kunna köpa en produkt från CHANEL eller för att du ska kunna tillhandahålla tjänster från CHANEL, för att hantera dina förfrågningar, informera dig om våra senaste kollektioner och evenemang, samla in din åsikt, kommunicera med dig och generellt sätt lära känna dig bättre för att kunna erbjuda en personlig upplevelse. Varje hantering av dina uppgifter grundar sig på en laglig grund, antingen gneom ditt samtycke, nödvändighet för att uppfylla ett avtal med dig, en rättslig skyldighet och/ eller vårt överordnade legitima intresse, beroende på ändamålet med behandlingen.

4.Till vem kan vi lämna ut dina uppgifter?

I den utsträckning som tillåts av tillämplig lag och som är nödvändig beroende på syftet med behandlingen kan dina uppgifter delas inom , i specifika fall till tjänsteleverantörer som agerar på CHANELs vägnar för att tillhandahålla dig eller CHANEL vissa tjänster, eller i begränsade fall till statliga myndigheter eller externa rådgivare.

5.Internationella dataflöden

Dina uppgifter kan överföras till jurisdiktioner som inte tillhandahåller samma nivå av dataskydd som i din jurisdiktion, i synnerhet när uppgifter delas inom . Sådana genomföranden av dataöverföringsavtal säkras under alla omständigheter i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

6.Hur länge sparar vi dina uppgifter?

CHANEL behåller dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla dig de begärda tjänsterna eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

7.Vilka är dina rättigheter?

Du har flera rättigheter i fråga om dina uppgifter (t.ex. rätt till åtkomst, rättelse, radering, invändning osv.) som listas här och som du kan utöva när som helst.

8.Hur kontaktar du CHANEL för frågor om integritet?

Du kan kontakta CHANEL här för att utöva dina rättigheter och för alla frågor om denna sekretesspolicy.

  Del II - Bestämmelser som särskilt gäller för CHANEL-plattformar

Innehåller de särskilda bestämmelser som gäller för CHANELs databehandling som endast genomförs på CHANEL-plattformar.

1.Vilka cookies använder vi och hur kan du invända mot sådan användning?

När du besöker CHANELs plattform för första gången får du information om användningen av cookies och i förekommande fall registrerar CHANEL dina val. CHANEL kan installera cookies när du besöker våra plattformar för att säkerställa lämplig användning av plattformarna, för att anpassa våra tjänster och för att ge dig personligt innehåll och förbättra användningen av våra plattformar. Du kan alltid hantera dina inställningar för cookies här .

2.Vilken databehandling utförs för digital reklam?

När du surfar på våra plattformar, och efter ditt samtycke, kommer vi att ge dig marknadsföringsinnehåll som är anpassat efter dina behov och intressen.

3.Vilken databehandling utförs när du söker jobb på våra plattformar?

CHANEL kan behandla dina uppgifter om du ansöker om ett jobb hos CHANEL för att behandla din ansökan.

Del III - Bestämmelser som särskilt gäller för CHANELs försäljningsställen

Innehåller de särskilda bestämmelser som gäller för CHANELs databehandling som endast genomförs via CHANELs försäljningsställen.

1.CCTV

Vi kan använda CCTV när du besöker CHANELs försäljningsställen. Klicka här för att få mer information om hur CHANEL behandlar din bild genom våra CCTV-system.

2.Andra aktiviteter

Andra aktiviteter kan utföras i de försäljningsställen du besöker (t.ex. ansiktsigenkänning, mätning och analys av kundens rörelser i butikerna, COVID-19-skydd), ytterligare och specifika meddelanden kommer att finnas tillgängliga i sådana försäljningsställen.

Del IV – Specifika lokala bestämmelser

Detta avsnitt innehåller vissa lokala specifika ändringar eller avvikelser som kan gälla beroende på vilket CHANEL-företag som utför databehandlingen eller i vilket land du befinner dig eller är bosatt. Dessa bestämmelser kompletterar de allmänna bestämmelserna i CHANELs sekretesspolicy. I händelse av en konflikt eller inkonsekvens har dessa specifika lokala bestämmelser företräde.

Del V – CHANEL-organisationen

Klicka  för att komma till listan över CHANEL-företag.
 • Ger de allmänna bestämmelser som gäller för all databehandling hos CHANEL, oavsett om du besöker oss på CHANEL-plattformar eller i våra försäljningsställen eller på annat sätt interagerar med oss, och oavsett från vilken jurisdiktion de drivs eller i vilket land du befinner dig eller är bosatt.

 • De ovan nämnda allmänna bestämmelserna som gäller för dina uppgifter kan omfattas av lokala specifika bestämmelser. Om du vill veta mer om de särskilda regler som gäller för dig, välj den berörda jurisdiktionen nedan.

 • Nedan finns en lista över CHANEL-företag:

  Företagets namn Adress
  CHANEL S.R.L. Leandro Alem Avenue, 928, 7th Floor, Office 728 - Argentina
  CHANEL Australia Pty. Limited Nivå 31, 100 Mount Street, North Sydney NSW 2060, Australien
  CHANEL GmbH Wipplingerstrasse 1, Wien 1010, Österrike
  CHANEL SRL Boulevard de Waterloo 64, B-1000 Bryssel , Belgien
  Europrestígio Distribuição e Comércio de Artigos de Luxo Ltda. Brigadeiro Faria Lima Avenue, 1663, 6° Andar, Jardim Paulistano; CEP 01452-001 São Palo, 01452-001 , Brasilien
  CHANEL Canada ULC 55 Boulevard Marie-Victorin , Candiac, Quebec J5R 1B6 , Kanada
  CHANEL (China) Co., Ltd. 50F, HKRI Centre One, No.288 Shimen Yi Road, Jing'an District 200041 Shanghai, Fastlandet Kina
  CHANEL Denmark ApS Kristen Bernikows Gade 6, 3rd Floor, 1105 Copenhagen - Denmark
  Chanel S.A.S. 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-Sur-Seine, Frankrike
  CHANEL Hong Kong Limited 61/F, One Island East, Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong
  CHANEL Limited 14/F The Hong Kong Club Building, 3A Chater Road Central, Hong Kong
  Chanel (Indien) Private Limited 505, 5th Floor, World Mark 3 Aerocity, IGI Airport, Hospitality District, New Delhi 110037 , Indien
  CHANEL S.R.L Via San Protaso 5, Milano 20121 , Italien
  CHANEL G.K. 3-5-3, Ginza, Chuo-ku , Tokyo 104- 0061, Japan
  CHANEL Korea YH 11F (Pacific Tower), 41 Sejong-daero 9-gil, Jung-gu, Seoul 04513, Korea
  CHANEL SARL Boulevard Grande Duchesse Charlotte, 1331 Luxemburg
  CHANEL Limitada 17/F Enhet E-H, Finance and IT Center of Macau, Avenida Doutor Mario Soares No 320, Macau
  CHANEL (Kuala Lumpur) Sdn Bhd 33rd Floor, UBN Tower, 10 Jalan P. Ramlee, 50250 Kuala Lumpur - Malaysia
  CHANEL, S.A. de C.V. Siporex No. 2 Interior 7 y 8; Fracc. Alce Blanco; Naucalpán de Juárez, 53370 - Mexico
  Parfumerie Versailles, , S. de R.L. de C.V. Paseo Las Palmas, número 340, piso 4, Lomas de Chapultepec, III Sección - Mexico
  Chanel SAM Place du Casino, One Monte-Carlo, Monte Carlo MC-98000, Monaco
  CHANEL INTERNATIONAL B.V. Gustav Mahlerlaan 1001, 1082 Amsterdam , Nederländerna
  CHANEL Nya Zeeland ULC 35 Galway Street, Auckland Central, Auckland 1010, Nya Zeeland
  Chanel Norge AS Øvre Slottsgate 27, 7:e våningen, 0157 Oslo , Norge
  CHANEL S. de R.L. PH ARIFA, 10th Floor, West Boulevard, Santa Maria Business, Panama City - Panama
  Compañia Universal de Perfumeria Francesa (CUPFSA) S. de R.L. Calle Primera, Edificio No. 55; France Field; Colon Free Zone; Colon - Panama
  Europerfumeria, S.A. Edificio PH Canaima, 3 Piso, Avenida Samuel Lewis; Panama City - Panama
  CHANEL SP. Z O.O. Mokotowska 57, 00542 Warszawa, Polen
  Chanel Unipessoal Limitada Av. Da República, no.7 , 7th Floor left, 1050-191 Lissabon, Portugal
  OOO CHANEL Rum 9, Lokal nr 1, 7:e våningen, Block A, 2 Tsvetnoy Boulevard, 127051 Moskva , Ryssland
  Chanel Pte Ltd / Chanel Asia Pacific Pte Ltd 501 Orchard Road, # 14-01 Wheelock Place, 238880 Singapore
  CHANEL S.L.U. Calle de José Ortega y Gasset, 22-24 , 6 planta, 28006 Madrid , Spanien
  Chanel Sverige AB Birger Jarlsgatan 7, 111 45 Stockholm , Sverige
  CHANEL SARL 24, Quai du Général Guisan , CH-1204 Genève, Schweiz
  CHANEL INC. Boulevard Grande Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg, Luxembourg
  Chanel (Thailand) Limited 34th Floor, The Offices at Central World, 999/9 Rama I Road Pathumwan, Bangkok 10330 , Thailand
  Chanel Moda ve Lüks Tüketim Ürünleri Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357 Beşiktas Istanbul , Turkiet
  CHANEL Gayrimenkul ve Tekstil Limited Sirketi Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. No:9, Maçka Residences, 34357 Beşiktas Istanbul , Turkiet
  Chanel LLC 6 Baseina Street, Kyiv 01004, Ukraina
  Chanel Limited FZE Building W4-A, 3rd Floor, Dubai Airport Free Zone, PO Box 54345 Dubai, Förenade Arabemiraten
  CHANEL L.L.C. VBoulevard Plaza Tower One, Level 14, Office 1401-04 Dubai, Förenade Arabemiraten
  CHANEL Limited 5 Barlow Place, London W1J 6DG, Förenade kungariket
  Croydon Logistics Limited 5 Queensway, Croydon CR9 4DL, Förenade kungariket
  Chanel, Inc. 9 West 57th Street , 2nd Floor, New York, NY 10019 , Förenta staterna
  CHANEL Vietnam Company Limited Unit 5, Floor 23, Saigon Centre, 67 Le Loi Ben Nghe Ward, District 1 Ho Chi Minh City, Vietnam
   

  Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 11 Juli 2023. Vi kommer att informera dig om eventuella väsentliga ändringar som kan göras i denna integritetspolicy .

CHANEL私隱政策

CHANEL重視您的私隱及資料保障。我們致力提供最高標準的產品和服務。因此,我們重視每一位現有或潛在客戶,並力求對您的個人資料/個人資訊(「資料」)進行適當保障。

本《CHANEL私隱政策》向您說明在您使用我們的網站、應用程式或其他數碼平台(「相關平台」)時;在您透過我們的平台或銷售點購買CHANEL產品時;在您光顧我們的銷售點時;在您填寫並提交我們的精品卡時;在您向CHANEL求職時;或者您以其他方式與CHANEL互動時,或向您展示CHANEL相關內容時,CHANEL如何根據其經營業務所在地域的資料保障法律規定收集並處理您的資料。

下文所提及針對特定地域的修訂內容,亦適用於該等地域的消費者,並且在某些情況下由於適用的當地法律、法規及條例規定而有不同的標準。在此情形下,若有相衝突之處,一律以特定地域的修訂內容為準。為遵守美國各州的資料私隱法律規定,如要查看有關CHANEL收集並處理美國境内居民的資料的通知,請點擊此處。

《CHANEL私隱政策》行政摘要

第一部分——總則

本部分規定適用於所有CHANEL資料處理的一般條款,無論是您瀏覽CHANEL相關平台還是光顧我們的銷售點,亦無論該等相關平台或銷售點的營運所在司法管轄區為何,或您位於或居住在哪個司法管轄區,本部分規定一律適用。

1. 誰對您的資料處理負責?

請點擊此處瞭解您的資料控制者。

2. 我們收集哪些資料及如何收集資料?

我們所收集的資料類別取決於您的活動及與CHANEL的互動。您的資料可能在您於CHANEL購買產品時(例如:基本資料、購物資料、售後資料),在您使用CHANEL相關平台時(例如:紀錄檔資料、社交媒體資料、在綫聊天),在您訂閱CHANEL通訊時(例如:促銷資料),在您向CHANEL求職或以其他方式與CHANEL互動時(例如:關於要求的資料)被收集。

3. 我們為何收集並處理您的資料,以及我們如何確保處理您的資料之合理性?

我們可為各種目的處理您的資料,這取決於您與我們的互動情況,例如為使您能夠向CHANEL購買產品,或向您提供CHANEL服務,處理您的要求,使您隨時了解我們的最新產品系列及活動,了解您的意見,與您溝通,更了解您,以便為您提供更為個性化的體驗。對您資料的每項處理均視乎處理目的而根據您的同意、為履行與您之間的合約所需、基於某項法定義務和/或我們凌駕性的合法利益依法進行。

4. 我們會向誰披露您的資料?

在適用法律許可的範圍內,視乎處理目的之需要,您的資料可在內共享,在特定情況下與代表CHANEL向您或向CHANEL提供服務的服務供應商,或在有限情形下與政府機關或外聘顧問共享。

5. 國際資料流通

您的資料可被轉移至並不提供您所在司法管轄區相同資料保障水平的司法管轄區,尤其是當資料在內部共享時。在任何情況下,該等資料轉移會透過簽署符合適用法律法規的資料轉移協議方式得以保障。

6. 我們會將您的資料保留多久?

在向您提供所要求的服務或為遵守我們的法定義務所需的時間內,CHANEL將保留您的資料。

7. 您享有哪些權利?

您對您的資料享有數項權利(例如查閱權、更正權、刪除權、反對權等),詳情見文中所列,且您可隨時行使該等權利。

8. 如何聯絡CHANEL進行私隱查詢?

您可點擊此處聯絡CHANEL,行使您的權利及提出對本私隱政策的任何疑問。

第二部分——特別適用於CHANEL相關平台的各項規定

列出僅在CHANEL相關平台上針對CHANEL資料處理而實施的各項特定規定。

1. 我們使用哪些cookies以及您可以透過何種途徑提出反對

首次瀏覽CHANEL相關平台時,您會收到關於使用cookies的資訊,並且在適用時,CHANEL會記錄您的選擇。您瀏覽我們的相關平台時,CHANEL可能會安裝cookies,以確保您正確使用相關平台、使我們的服務更個性化、向您提供個性化的內容以及改善對我們相關平台的使用。您可以隨時在此處管理您的cookies偏好。

2. 對於數碼廣告,我們會進行哪些資料處理?

在您瀏覽CHANEL相關平台時,在經您同意的情況下,我們將按照您的需求及興趣愛好向您提供個性化的營銷内容。

3. 您透過我們的相關平台求職時,我們會進行哪些資料處理?

若您申請CHANEL的工作職位,為處理您的申請,CHANEL可能會處理您的資料。

第三部分——特別適用於CHANEL銷售點的各項規定

列出僅在CHANEL的銷售點針對CHANEL資料處理而實施的各項特定規定。

1. 監控錄影

我們可能會對您光顧的CHANEL銷售點進行監控錄影。請點擊此處了解CHANEL透過監控錄影系統處理您的影像的更多相關資訊。

2. 其他活動

我們可能還會在您所光顧的銷售點進行其他活動(例如人臉識別、測量和分析顧客在精品店內的活動、新冠疫情防護措施等),相關銷售點會提供進一步的特定告示。

第四部分——各地細則

本部分規定了某些地方性修訂或不同細則,特別取決於資料由哪一家CHANEL公司處理,或您身處或居住的地點。該等細則是對《CHANEL私隱政策》所載之總則的補充。若兩者之間存在任何矛盾或不一致之處,一律以相關當地細則為準。

第五部分——CHANEL組織

請點擊查看CHANEL公司列表。
 • 本部分規定適用於所有CHANEL資料處理的一般條款,無論是您瀏覽CHANEL相關平台還是光顧我們的銷售點,亦無論該等相關平台或銷售點的營運所在司法管轄區為何,或您位於或居住在哪個司法管轄區,本部分規定一律適用。